Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Utviklingen av Vestre Billingstad

Asker kommune og grunneierne har utarbeidet en områdeplan for Vestre Billingstad, og planlegger for ca. 1640 nye boliger. Vestre Billingstad skal bli et urbant, attraktivt og levende bomiljø med gode uteområder.

Skisse av fremtidig gatetun på Vestre Billingstad
Skisse av fremtidig gatetun. Illustrasjon: White arkitekter. 

Området dekker 190 mål og omfatter næringsbebyggelse, landbruksområde, samt Neselva og dens omgivelser. Områdeplanen utarbeides av Asker kommune og grunneiere i fellesskap. Utbyggere er:

  • Ferd eiendom
  • JM
  • Bergerveien 24 AS
  • Sandekra AS

1640 nye boliger

Kommunen, grunneierne og utbyggerne planlegger for ca. 1640 boenheter innenfor planområdet. Planen legger opp til blokkbebyggelse i variert høyde og et mindre rekkehusfelt. Hensikten er å utvikle et urbant, attraktivt og levende boligområde med gode kvalitetsrike uteområder. Interne gangveier skal fungere som oppholdsrom, samlingsted og binde delområdene sammen.

Området bygges ut etappevis. Med bygging av 100-150 boliger i året, kan området bli ferdig utbygget 2035.

Skisse av fremtidig bebyggelse på Vestre Billingstad
Skisse av fremtidig bebyggelse på Vestre Billingstad. Illustrasjon: Arcasa arkitekter.

Nærhet til "alt"

Følgende tilbud ligger innenfor en radius på 1 - 2 km fra boligområdet:

  • Billingstad togstasjon (4 tog i timen)
  • Busstopp langs Billingstadsletta
  • Skoler
  • Idrett og fritidstilbud
  • Handel og service
  • Frilufts- og naturområder

Illustrasjon "nærhet til alt"
Illustrasjon: Nordic.

Ny barnehage

Området får en barnehage med ti avdelinger, i tilknytting til grøntområde, strøkslekeplass og idrettsbane.

Nærsenter ved Billingstadsletta

Områdeplanen legger opp til et nærsenter ved Billingstadsletta. Nærsenteret skal få en viktig funksjon som inngangsportal til området, møteplass for beboere og knutepunkt. Nærsenteret skal bestå av dagligvarehandel og andre lokale servicetilbud.

Dagens plassering av busslommene treffer ikke viktige gangforbindelser. Løsningen i områdeplanen angir derfor ny lokalisering av busslommene ved nærsenterområde (dagens Kiwi).

Grønn mobilitet

Planforslaget inkluderer gode gang- og sykkelveier til viktige målpunkter som skole, togstasjon, bussholdeplass og nærsenter.

Tilrettelegging for gange, sykkel og kollektivtransport

Prosjektet skal tilrettelegges for at gange, sykkel og kollektivtransport blir de mest attraktive transportformene. 

Fokus på sikkerhet 

Utbyggerne er opptatt av sikkerhet og stiller strenge krav til alle utførende. Lokaltrafikken og myke trafikanter, med særlig fokus på at skolebarn i området, skal kunne ferdes trygt, og har deres høyeste oppmerksomhet. Det blir iverksatt strenge tiltak for å ivareta naturverdier - blant annet med kontinuerlig overvåking av Neselva.

Gjennomføringen skal ikke føre til unødige ulemper for dem som bor og ferdes i området. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med utbyggerne på eller til postadresse: VB Infra AS, Nordengkollen 28, 1396 Billingstad.

Utbyggerne tar sikte på å sende ut oppdateringer om utbyggingen noen ganger i året. Vil du motta nyhetsbrev, kan du sende en e-post til  for registrering. Ønsker du heller å motta informasjonen i postkassen, kan du sende postadressen din til:  VB Infra AS, Nordengkollen 28, 1396 Billingstad.

Neselva skal sikres

Neselva og dens omgivelser strekker seg som en grønn korridor gjennom planområdet. Neselva er registrert som svært viktig naturtype av nasjonal betydning  blant annet på grunn av gode gyteforhold for sjøørret. 

Arbeidet med planen

Hovedhensikten med planarbeidet har vært å legge til rette for en omfattende boligutvikling i et område som hovedsakelig har vært benyttet til næringsformål. I tillegg til boligbebyggelse legger planen til rette for en ny barnehage og utvikling av et nærsenter ved Billingstadsletta (ved dagens Kiwi).

Asker kommunestyre vedtok Områdeplan for Vestre Billingstad i sitt møte 30. januar 2018. 

Kommunedelplan for Holmen-Slependen (vedtatt 2013) definerer områdeplanens rammer for blant annet skolekapasitet, barnehagekapasitet, trafikkbelastning og formål. 

Politisk behandling av områdeplan for Vestre Billingstad

Utredninger som ligger til grunn for områdeplanen

Innspill fra innbyggere og interesserte 

Forslag til områdeplan for Vestre Billingstad var på høring fra 2. januar til 20. februar 2017. I høringsperioden arrangerte Asker kommune og utbyggerne flere møter og samlinger for naboer og andre interesserte.

Se møteplanen

Ungdommer på Nesbru videregående skole hadde workshop om utbyggingen:

Stedsutvikling i Asker