Utviklingen av Vestre Billingstad

Asker kommune og grunneierne har utarbeidet en områdeplan for Vestre Billingstad, og planlegger for ca. 1640 nye boliger. Vestre Billingstad skal bli et urbant, attraktivt og levende bomiljø med gode uteområder.

Skisse av fremtidig gatetun på Vestre Billingstad
Skisse av fremtidig gatetun. Illustrasjon: White arkitekter. 

Områdeplanen utarbeides av Asker kommune og grunneiere i fellesskap. Utbyggere er:

 • Ferd eiendom
 • JM
 • Bergerveien 24 AS
 • Sandekra AS

1640 nye boliger

Kommunen, grunneierne og utbyggerne planlegger for ca. 1640 boenheter innenfor planområdet. Planen legger opp til blokkbebyggelse i variert høyde og et mindre rekkehusfelt. Hensikten er å utvikle et urbant, attraktivt og levende boligområde med gode kvalitetsrike uteområder. Interne gangveier skal fungere som oppholdsrom, samlingsted og binde delområdene sammen.

Området bygges ut etappevis. Med bygging av 100-150 boliger i året, kan området bli ferdig utbygget 2035.

Skisse av fremtidig bebyggelse på Vestre Billingstad
Skisse av fremtidig bebyggelse på Vestre Billingstad. Illustrasjon: Arcasa arkitekter.

Nærhet til alt

Følgende tilbud ligger innenfor en radius på 1 - 2 km fra boligområdet:

 • Billingstad togstasjon (4 tog i timen)
 • Busstopp langs Billingstadsletta
 • Skoler
 • Idrett og fritidstilbud
 • Handel og service
 • Frilufts- og naturområder
 • Ny barnehage med ti avdelinger 
 • Nærsenter ved Billingstadsletta med dagligvarehandel og andre lokale servicetilbud

Tar vare på Neselva

Neselva og dens omgivelser strekker seg som en grønn korridor gjennom planområdet. Neselva er registrert som svært viktig naturtype av nasjonal betydning blant annet på grunn av gode gyteforhold for sjøørret. 

Arbeidet med planen

Hovedhensikten med planarbeidet har vært å legge til rette for en omfattende boligutvikling i et område som hovedsakelig har vært benyttet til næringsformål. I tillegg til boligbebyggelse legger planen til rette for en ny barnehage og utvikling av et nærsenter ved Billingstadsletta (ved dagens Kiwi).

Asker kommunestyre vedtok Områdeplan for Vestre Billingstad i sitt møte 30. januar 2018. 

Kommunedelplan for Holmen-Slependen (vedtatt 2013) definerer områdeplanens rammer for blant annet skolekapasitet, barnehagekapasitet, trafikkbelastning og formål. 

Politisk behandling av områdeplan for Vestre Billingstad

Utredninger som ligger til grunn for områdeplanen

Tidslinje

 1. Fullført:

  Områdeplan

  Vedtatt plan for Vestre Billingstad

Stedsutvikling i Asker