Historisk vedtak om utvikling av Vestre Billingstad

Tirsdag 30. januar 2018 vedtok Asker kommunestyre Områdeplan for Vestre Billingstad. Planen legger til rette for en omfattende boligbygging, og totalt kan området få inntil 1640 boenheter.

- Med dette har vi fattet et historisk vedtak for fremtidig utvikling av Asker. Områdeplan for Vestre Billingstad er en av Askers største utbyggingsplaner. Her skal det bli et urbant, attraktivt og levende bomiljø med gode uteområder, sier Lene Conradi.


Illustrasjon: White arkitekter. 

Les mer om utviklingen av Vestre Billingstad

I tillegg til ca. 1640 boenheter, legger planen til rette for utbygging av en barnehage med ti avdelinger, et nærsenterområde med forretning og lokale servicefunksjoner, og felles grøntområde.

Områdeplan for Vestre Billingstad

Fra industri- til boligområde

Hensikten med områdeplanen er å gi rammer og føringer for utbyggingen og omdannelsen fra industri- til boligområde. Visjonen er å kombinere urban boform og boligkvalitet med Askers grønne kvaliteter. Området får grønne utearealer med møteplasser, nærhet til buss og tog, barnehage og nærsenter og god tilgjengelighet til sjøen og marka.

Grønne transportformer

Planen legger opp til grønn mobilitet. Dette innebærer å prioritere fotgjengere og syklister, og stimulere til en utvikling som både er miljøriktig, bærekraftig og helsefremmende.

Byggingen vil ta mange år

Utbyggingen vil skje i etapper. Takten vil avhenge av boligmarkedet, samt rekkefølgekrav som er satt for skolekapasitet og transportløsninger. Med bygging av 100 - 150 boliger i året vil området være ferdig utbygget mellom 2035 og 2040.

Innbyggerinnspill er tatt inn i planen

I høringsperioden er det gjennomført om fattende medvirkningsprosess med idéverksteder, dialogmøter, nabomøter og storhøring. Det har kommet inn mange gode innspill som har bidratt til å videreutvikle planforslaget som nå er vedtatt.