Beregne volum i felles avfallsløsning

Det er opp til hvert enkelt sameie/borettslag å beregne volumet i en fellesløsning ut fra kjennskap til egne avfallsmengder.

Mengdeberegning

Som en tommelfingerregel kan følgende gjennomsnittlige mengder brukes når det skal beregnes volumbehov i en felles avfallsløsning: (Tallene er basert på hva én familie med barn gjennomsnittlig produserer av avfall)

  • Restavfall: 50 liter per uke
  • Matavfall: 30 liter per uke
  • Papir, papp, drikkekartong: 250 liter på tre uker (ca 80 liter per uke)
  • Plastemballasje: 120 liter på tre uker (ca 40 liter per uke)
  • Glass- og metallemballasje: kontakt Innbyggerservice

I fellesløsninger* og i nedgravde løsninger tømmes rest- og matavfall ukentlig, mens papir og plast tømmes hver tredje uke. Glass- og metallemballasje tømmes ved behov.

*Fellesløsninger med minst fem betalende husstander og restavfallsbeholder på minst 660 l.