Hvordan etablere nedgravd avfallsløsning

Tenk ut og bli enige om ønsket løsning. Ta deretter kontakt med Kommunalteknisk avdeling for å vurdere om ønsket løsning er mulig med tanke på tømming og avstand til offentlig vann og avløpsledninger. Det må avtales en befaring for å avklare disse punktene.

Renovasjonsteknisk norm kan lastes ned her (PDF). Her beskrives krav til avfallsløsninger under bakken mer grundig. For normtegninger ta kontakt med Kommunalteknisk avdeling på kommunalteknikk@asker.kommune.no

Leverandører av nedgravde løsninger må være forhåndsgodkjent av kommunen. Se liste over godkjente leverandører.

Alle nedgravde containere skal ha egnet innkastbegrensning for å hindre at det kastes uønsket avfall.

Hvis løsningen godkjennes, må det opprettes en egen byggesak for tiltaket.

Kriterier for plassering av nedgravd avfallsløsninger

 • Avstand til kjørbar vei må ikke overstige 4 meter
 • Fri løftehøyde må være minst 9 meter
 • Avstand til offentlig vann og avløpsledninger skal minimum være 3 meter. For ledninger større enn 500mm er avstanden minimum 5 meter.
 • De største delvis nedgravde løsningene krever ca. 2 meter dyp grop, de største helt nedgravde løsningene krever ca. 3 meters dybde. 
 • Oppstillingsplass for tømmebil og trafikksikkerhet må ivaretas.
 • Oppstillingsplass for renovasjonsbil må ikke ha fall som overskrider 2% i noen retning.
 • På en helt nedgravd løsning må topplaten være noe hevet over terrenget rundt slik at vann drenerer bort fra de nedgravde containerne.
 • Minste avstand mellom container og omkringliggende objekter er 2 meter.

Nedgravde løsninger skal - såfremt det er mulig - plasseres på privat grunn. Dette kan for eksempel være i forbindelse med felles parkeringsanlegg eller lignende. Slike parkeringsanlegg har ofte allerede god tilgjengelighet for renovasjonsbilene og i mange tilfeller vil en slik løsning også bidra til at renovasjonsbilen holdes utenfor indre veier i blokk og rekkehusområder, noe som virker positivt på trafikksikkerheten, og øker barnevennligheten.

Det kan også være lurt å plassere avfallsløsningen litt unna bebyggelse med tanke på eventuell lukt.

Retningslinjer for plassering av nedgravde avfallsløsninger fra Asker og Bærum brannvesen

 • Ingen avstandskrav mht. brann for beholdere inntil "ubrennbar" vegg uten takutstikk/vinduer/lufteventiler og lignende.
 • Ingen avstandskrav mht. brann for helt nedgravde løsninger.
 • For delvis nedgravde avfallsløsninger mot brennbar vegg gjelder følgende retningslinjer:
  • Container med volum mindre enn 600 l, minimum 4 meter fra vegg.
  • Container med volum 600 l - 1800 l, minimum 6 meter fra vegg.
  • Container med volum større enn 1800 l, minimum 8 meter fra vegg.

Generelt burde åpningen vende bort fra bygning. 

Rengjøring

Vi henstiller til at de nedgravde avfallsløsningene rengjøres og vedlikeholdes minst en gang i året. Kontakt Servicetorget eller leverandør for mer informasjon og bestilling.