Slik etablerer du en nedgravd avfallsløsning

Kort fortalt

I områder med konsentrert bebyggelse, som i borettslag og boligsameier, kan nedgravde avfallscontainere være et godt alternativ til beholdere på hjul.

Hva er en nedgravd avfallsløsning?

En nedgravd avfallsløsning består av én nedgravd container for hver avfallstype - matavfall, restavfall, papir/papp/drikkekartong, plastemballasje, og eventuelt en for glass- og metallemballasje om dere ønsker det.

Det finnes to ulike typer nedgravde avfallsløsninger på markedet i dag: 

Helt nedgravd avfallsløsning

En helt nedgravd avfallsløsning egner seg for minimum 20 husstander. Slik fungerer den:

 • Avfallet legges i et innkasthus over bakken, og går videre ned i en oppsamlingscontainer i stål som ligger under bakken. Disse senkes ned i en betongramme som er gravd ned i jorden. Alt avfallet oppbevares dermed under bakken, hvor det lagres til kommunen henter det.
 • De nedgravde containerne tømmes av en renovasjonsbil med kran, som løfter opp den fulle containeren, og tømmer avfallet over i søppelbilen. Denne løsningen må derfor ha to kroksystemer påmontert for løftekranen.

Helt nedgravde løsninger kommer i en rekke forskjellige størrelser:

I Asker tilbyr vi enheter på 3 000, 4 000 og 5 000 liter.

Her får dere hjelp til å beregne volumet dere trenger på avfallsløsningen.

Delvis nedgravd avfallsløsning

En delvis nedgravd løsning (siloløsning) egner seg for 20 eller flere husstander. Slik fungerer den:

 • Delvis nedgravd løsning består av en container som er to tredels nedgravd, og en utløftbar sekk for tømming.
 • Avfallet oppbevares delvis under bakken.
 • Sekken tømmes av en renovasjonsbil med kran, som løfter den ut, og tømmer avfallet over i søppelbilen. Delvis nedgravde avfallsløsninger må derfor ha krokfeste påmontert for løftekranen.

Delvis nedgravde løsninger kommer i en rekke forskjellige størrelser:

Løsninger kan tilbys fra 300 liter og opp til 5 000 liter, avhengig av leverandør.

Her får dere hjelp til å beregne volumet dere trenger på avfallsløsningen.

Fordeler med å lagre avfallet under bakken

Mindre lukt

Avfall som oppbevares under bakken, holder en lav temperatur. Dette reduserer eventuelle luktproblemer.

Spar areal

En avfallsløsning under bakken er mer renslig og ryddig enn vanlige beholdere. I tillegg møter de kravene til universell utforming, og er enkle å håndtere og vedlikeholde. 

Fleksibilitet

Vi kan tilpasse hentefrekvensen noe for å finne den løsningen som passer best til ditt sameie/samarbeid. Ta kontakt for veiledning.

Spar penger

Når flere husstander deler en løsning, reduseres renovasjonsgebyret.

Slik går dere frem

 1. Tenk ut og bli enige om ønsket løsning og plassering.

  Lurer du på hvilke størrelser dere trenger? Her får dere hjelp til å beregne volumet dere trenger på avfallsløsningen.

 2. Ta deretter kontakt med avdeling for avfall og gjenvinning for å vurdere om ønsket løsning er mulig med tanke på tømming og avstand til offentlig vann og avløpsledninger. Det må avtales en befaring for å avklare disse punktene.

 3. Hvis løsningen godkjennes, må det opprettes en egen byggesak for tiltaket.

Retningslinjer

I vår Renovasjonstekniske norm (PDF), beskrives krav til avfallsløsninger under bakken mer grundig. For normtegninger ta kontakt.

Alle nedgravde containere skal ha innkastbegrensning for å hindre at det kastes uønsket avfall.

Det har blitt utarbeidet retningslinjer på hvilke typer avfallsløsninger som skal benyttes ved forskjellige utbygginger på bakgrunn av antall boenheter. 

Beholdertyper og boenheter
Type renovasjonsløsning Antall boenheter
Småbeholdere på hjul < 20
Nedgravde containere 20 - 300
Stasjonært avfallssug > 300

Disse retningslinjene er utarbeidet for å skape forutsigbarhet for utbyggere og planleggere, samt for å sikre at riktig renovasjonsløsning blir valgt for å sikre miljømessige hensyn, universell utforming og et godt nærmiljø.

Leverandører

Leverandører av nedgravde løsninger må være forhåndsgodkjent av kommunen. Her er en liste over godkjente leverandører:

Leverandører

Kriterier for plassering av nedgravd avfallsløsninger

 • Avstand til kjørbar vei må ikke overstige 4 meter
 • Fri løftehøyde må være minst 9 meter
 • Avstand til offentlig vann og avløpsledninger skal minimum være 3 meter. For ledninger større enn 500mm er avstanden minimum 5 meter.
 • De største delvis nedgravde løsningene krever ca. 2 meter dyp grop, de største helt nedgravde løsningene krever ca. 3 meters dybde. 
 • Oppstillingsplass for tømmebil og trafikksikkerhet må ivaretas.
 • Oppstillingsplass for renovasjonsbil må ikke ha fall som overskrider 2% i noen retning.
 • På en helt nedgravd løsning må topplaten være noe hevet over terrenget rundt slik at vann drenerer bort fra de nedgravde containerne.
 • Minste avstand mellom container og omkringliggende objekter er 2 meter.

Nedgravde løsninger skal - såfremt det er mulig - plasseres på privat grunn. Dette kan for eksempel være i forbindelse med felles parkeringsanlegg eller lignende. Slike parkeringsanlegg har ofte allerede god tilgjengelighet for renovasjonsbilene og i mange tilfeller vil en slik løsning også bidra til at renovasjonsbilen holdes utenfor indre veier i blokk og rekkehusområder, noe som virker positivt på trafikksikkerheten, og øker barnevennligheten.

Det kan også være lurt å plassere avfallsløsningen litt unna bebyggelse med tanke på eventuell lukt.

Retningslinjer fra Asker og Bærum brannvesen for plassering av nedgravde avfallsløsninger

 • Ingen avstandskrav mht. brann for beholdere inntil "ubrennbar" vegg uten takutstikk/vinduer/lufteventiler og lignende.
 • Ingen avstandskrav mht. brann for helt nedgravde løsninger.
 • For delvis nedgravde avfallsløsninger mot brennbar vegg gjelder følgende retningslinjer:
  • Container med volum mindre enn 600 l, minimum 4 meter fra vegg.
  • Container med volum 600 l - 1800 l, minimum 6 meter fra vegg.
  • Container med volum større enn 1800 l, minimum 8 meter fra vegg.

Generelt burde åpningen vende bort fra bygning.