Slik etablerer du en nedgravd avfallsløsning

Kort fortalt

I områder med konsentrert bebyggelse, som i borettslag og boligsameier, kan nedgravde avfallscontainere være et godt alternativ til vanlige utebeholdere.

Fordelene ved nedgravde avfallsløsninger, er at de lukter mindre, bruker mindre areal – og du betaler ofte mindre i renovasjonsgebyr.

Slik går dere frem

Tenk ut og bli enige om ønsket løsning. Ta deretter kontakt med avdeling for Miljø og samferdsel for å vurdere om ønsket løsning er mulig med tanke på tømming og avstand til offentlig vann og avløpsledninger. Det må avtales en befaring for å avklare disse punktene.

Renovasjonsteknisk norm kan lastes ned her (PDF). Her beskrives krav til avfallsløsninger under bakken mer grundig. For normtegninger ta kontakt.

Leverandører av nedgravde løsninger må være forhåndsgodkjent av kommunen. Se liste over godkjente leverandører.

Alle nedgravde containere skal ha egnet innkastbegrensning for å hindre at det kastes uønsket avfall.

Hvis løsningen godkjennes, må det opprettes en egen byggesak for tiltaket.

Kriterier for plassering av nedgravd avfallsløsninger

 • Avstand til kjørbar vei må ikke overstige 4 meter
 • Fri løftehøyde må være minst 9 meter
 • Avstand til offentlig vann og avløpsledninger skal minimum være 3 meter. For ledninger større enn 500mm er avstanden minimum 5 meter.
 • De største delvis nedgravde løsningene krever ca. 2 meter dyp grop, de største helt nedgravde løsningene krever ca. 3 meters dybde. 
 • Oppstillingsplass for tømmebil og trafikksikkerhet må ivaretas.
 • Oppstillingsplass for renovasjonsbil må ikke ha fall som overskrider 5 grader i noen retning.
 • På en helt nedgravd løsning må topplaten være noe hevet over terrenget rundt slik at vann drenerer bort fra de nedgravde containerne.
 • Minste avstand mellom container og omkringliggende objekter er 2 meter.

Nedgravde løsninger skal - såfremt det er mulig - plasseres på privat grunn. Dette kan for eksempel være i forbindelse med felles parkeringsanlegg eller lignende. Slike parkeringsanlegg har ofte allerede god tilgjengelighet for renovasjonsbilene og i mange tilfeller vil en slik løsning også bidra til at renovasjonsbilen holdes utenfor indre veier i blokk og rekkehusområder, noe som virker positivt på trafikksikkerheten, og øker barnevennligheten.

Det kan også være lurt å plassere avfallsløsningen litt unna bebyggelse med tanke på eventuell lukt.

Retningslinjer for plassering av nedgravde avfallsløsninger fra Asker og Bærum brannvesen

 • Ingen avstandskrav mht. brann for beholdere inntil "ubrennbar" vegg uten takutstikk/vinduer/lufteventiler og lignende.
 • Ingen avstandskrav mht. brann for helt nedgravde løsninger.
 • For delvis nedgravde avfallsløsninger mot brennbar vegg gjelder følgende retningslinjer:
  • Container med volum mindre enn 600 l, minimum 4 meter fra vegg.
  • Container med volum 600 l - 1800 l, minimum 6 meter fra vegg.
  • Container med volum større enn 1800 l, minimum 8 meter fra vegg.

Generelt burde åpningen vende bort fra bygning. 

Rengjøring

Vi henstiller til at de nedgravde avfallsløsningene rengjøres og vedlikeholdes minst en gang i året. Kontakt Innbyggerservice eller leverandør for mer informasjon og bestilling.