Avfallet som blir hentet hjemme hos deg, eller som du kanskje har levert på ett av kommunens returpunkter eller på Yggeset avfallspark blir behandlet på forskjellige måter.

Dette hentes hjemme hos deg

 • Restavfall
 • Matavfall
 • Plastemballasje
 • Papir, papp og drikkekartong (PPD).
 • Miljøfarlig avfall

Avfallet hentes av en komprimatorbil med to separate kammer. Derfor kan rest- og matavfall og plastemballasje og PPD hentes på samme dag. Nedgravde avfallsløsninger blir tømt med en komprimatorbil med kran og bare ett kammer. Derfor tømmes bare en avfallstype hver gang.

Dette leveres på returpunkter og på Yggeset

På våre returpunkter kan du levere:

 • Klær, fottøy og tekstiler
 • Glass- og metallemballasje
 • Farlig avfall
 • Elektrisk og elektronisk (EE) avfall

På Yggeset avfallspark kan du i tillegg til dette levere alt annet av husholdningsavfall.

Hva skjer med restavfallet?

Restavfallet blir kjørt sammen med matavfallet til Isi i Bærum. Her blir det lastet om på mer egnet tungtransport. Deretter blir avfallet fraktet til energigjenvinningsanleggene i Oslo. Det betyr at ditt restavfall blir til lys og varme i hovedstaden vår.

Du kan lese mer på hjemmesidene til Energigjenvinningsetaten i Oslo.

Ved å forbrenne avfallet fremfor å deponere det sparer man miljøet for store utslipp fra fossilt brensel. Fire kilo restavfall inneholder nemlig like mye energi som en liter olje. Alle utslipp fra anleggene blir grundig renset og området rundt anleggene blir nøye overvåket.

 • En kilo restavfall kan drive to panelovner på full guffe i en time.

Hva skjer med matavfallet?

Matavfallet blir fraktet sammen med restavfallet til Isi i Bærum. Her blir det lastet om på mer egnet tungtransport og kjørt til "Den Magiske Fabrikken" ved Tønsberg for omdannelse til biogass og biogjødsel.

Her kan du lese mer detaljert om hva som skjer med matavfallet som du legger i den grønne posen på Den Magiske Fabrikken.

 • En biogassbuss kan kjøre 0,5 km på 1 kg matavfall. 

Hva skjer med papir, papp og drikkekartong (PPD)?

Komprimatorbilene leverer PPD til RagnSells anlegg i Lier for omlastning til mer egnet tungtransport og fraktet inn til anlegget til Norsk Gjenvinning i Oslo.

Her blir det sortert i flere typer som f.eks. drikke- og emballasjekartong, bølgepapp og papir. Disse er nå en ettertraktet råvare som blir solgt på det åpne markedet, noe går til Norge og noe til utlandet.

Du kan lese mer om hva som skjer med alle typene av returfiber som blir samlet inn på hjemmesidene til Retursamarbeidet LOOP og hjemmesidene til Grønt Punkt.

Husk også at du kan delta i returkartonglotteriet og vinne 100.000 kr! For å delta må du lage en "kubbe" hvor du putter seks drikkekartonger i en sjuende, eller for små kartonger fire i en femte. Husk å skrive på navn og telefonnummer. Les mer om returkartonglotteriet på hjemmesidene til Grønt Punkt

 • Mengden drikkekartong som ble gjenvunnet i 2011 tilsvarte 112 000 trær, eller en skog på størrelse med 185 fotballbaner!

Hva skjer med plastemballasjen?

Komprimatorbilene leverer plastemballasjen de samler inn til RagnSells anlegg i Lier for omlastning til mer egnet tungtransport og fraktet inn til anlegget til Norsk Gjenvinning i Oslo. Her blir det komprimert til plastballer for mer effektiv transport videre. Plastballene blir fraktet til sorteringsanlegg i Sverige og Tyskland for sortering i forskjellige typer plast,som plastfolie, PPE, PET m.m. Etter sortering blir de forskjellige plasttypene solgt på det åpne markedet for gjenvinning.

Du kan lese mer om hva som skjer med alle typene av plastemballasje som blir samlet inn på hjemmesidene til Retursamarbeidet LOOP og hjemmesidene til Grønt Punkt.

 • 8 PET plastflasker = en fotballdrakt. Både Brasil og Portugal har spilt i fotball-VM med drakter av resirkulerte plastflasker.

Hva skjer med klær, fottøy og tekstiler?

Det du leverer av klær, fottøy og tekstiler på kommunens returpunkter blir hovedsakelig lastet om og fraktet til utlandet for sortering og salg. Noe blir også solgt i UFF og Fretex sine butikker i Norge. Tilnærmet alt som blir levert inn går til ombruk eller materialgjenvinning. Overskuddet fra salget går til veldedige prosjekter både i Norge og utlandet.

Du kan lese mer på hjemmesidene til UFF og hjemmesidene til Fretex.

Glass- og metall emballasje blir gjenvunnet

Glass- og metallemballasje blir omlastet på Yggeset. Herfra blir det kjørt med tungtransport til anlegget til Norsk Glassgjenvinning utenfor Fredrikstad. Her blir det sortert i magnetisk og ikke-magnetisk metall og forskjellige typer glass, avhengig av kvalitet og farge.

Noe av glassemballasjen som er sortert ut, males opp og lages om til skumglass på anlegget. Skumglass brukes som fyllmasse og har gode isoleringsegenskaper. Det er for tiden et meget ettertraktet  produkt og brukes ved flere veiprosjekter i Norge.

Sortert glass- og metallemballasje selges ut på det åpne markedet som en råvare.

Du kan lese mer om resirkulering av glass- og metallemballasje på hjemmesidene til Retursamarbeidet LOOP og hjemmesidene til Syklus.

 • En gjenvunnet "makrell i tomat"-boks sparer CO2-utslipp på linje med 1,5 km kjøring med bil.

Farlig avfall og Elektrisk og elektronisk (EE) avfall

Alt av farlig og EE avfall som blir samlet inn i Asker blir sortert og videre behandlet forsvarlig på et godkjent anlegg. Materialer som kan gjenvinnes blir sortert ut, mens resten blir destruert på en miljøvennlig måte. Farlig avfall blir blant annet brukt som alternativt brensel i sementproduksjon.

For mer informasjon om innsamling og behandling av farlig og EE avfall, se hjemmesidene til Renor.

 • I 1 000 kg gullmalm finnes det ca 5 g gull, mens det i 1 000 kg kretskort kan finnes 250g gull.

Ønsker du mer spesifikke svar på hva du skal sortere hvor? Søk på sortere.no