1. Bakgrunn

Bleier og bind utgjør i dag den største delen av restavfallet som ikke kan materialgjenvinnes. Et barn som bruker engangsbleier produserer 1 tonn bleieavfall i løpet av bleieperioden. Engangsbleier forbrennes sammen med restavfallet og er dårlig egnet som energigjenvinningsmateriale, da det går med mye energi til å fordampe væske som holdes i bleien. Et bleiebarn bruker i snitt ca. 6000 bleier i løpet av bleieperioden til en gjennomsnittlig kostnad på kr 8 000. På landsbasis blir dette hvert år til 60 000 tonn avfall som er lite energieffektivt å brenne.

2. Formål

En økonomisk støtteordning til tøybleier er et avfallsreduserende tiltak. Avfallsreduksjon er øverste nivå i avfallshierarkiet, hvilket vil si at dette er tiltak som kan gi størst miljøeffekt alt i alt.

Asker kommune ønsker å sette fokus på bruk av tøybleier som et positivt tiltak, bl.a. for å øke fokuset på gjenbruk. Tøybleier sies også å puste bedre, være allergivennlige og kunne bidra til å hindre bleieutslett.

3. Kunngjøring/informasjon

Søknadsskjema og annen relevant informasjon om tilskuddsordningen er tilgjengelig på nettsidene. Ordningen gjøres også kjent gjennom sosiale medier, ASKER-posten og andre steder som vurderes hensiktsmessig.

4. Søknad

Søknad om tilskudd skjer på eget søknadsskjema. Søknaden skal inneholde navn på barn, navn og fødselsdato på mor og far/ omsorgspersoner, bankkontonummer, epostadresse og telefonnummer.

Vedlegg til søknaden:

  • Fødselsattest for barnet med foreldrenes navn / bekreftelse på omsorgspersoner.
  • Kvittering, original, hvor det framgår kjøp av tøybleier.

5. Tilskuddsvilkår

Tilskuddet er på inntil kr 2 000 per familie.

  • Tilskuddet gjelder for barn under 2 år. Hvis investeringene er på under kr 2 000, dekkes kun utlegget.
  • Søknad må være Asker kommune i hende senest 2 år etter at innkjøpet er gjort.
  • Kvittering, original og datert, der det fremkommer at innkjøpet gjelder tøybleier vedlegges søknaden.
  • Tilbehør til tøybleiebruk støttes om dette kjøpes i sammenheng med innkjøp av tøybleien, og fremkommer på samme kvittering. For eksempel våtposer, rispapir, bleiebukser og lignende.
  • Tilskuddet betinger at Asker kommune kan kontrollere at tilskuddsmidlene er anvendt til formålet angitt i pkt.1. Eventuelt misbruk vil medføre krav om tilbakebetaling.

6. Utbetaling

Tilskuddet utbetales til mottakers bankkonto og er en engangsutbetaling.

7. Vedtak om tilskudd

Vedtaket skjer skriftlig og skal begrunnes ut fra de faktiske forhold og de reglene som vedtaket bygger på med de hovedhensyn som har vært avgjørende i det forvaltningsmessige skjønn. Vedtaket skal videre underrette om klagegang, klagefrist, klageinstans og innsynsrett ol, jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), §§ 32 og 28.

9. Kontroll

Yteren av tilskuddet har rett til å etterkontrollere tilskuddet til den enkelte.

10. Måloppnåelse

Evaluering av tilskuddsordningen skal skje i det omfang dette anses hensiktsmessig. Ordningen og retningslinjene skal evalueres underveis for å se på om tilskuddsordningen skal videreføres.