1. Bakgrunn

Bleier og bind utgjør i dag den største delen av restavfallet som ikke kan materialgjenvinnes. Et barn som bruker engangsbleier produserer 1 tonn bleieavfall i løpet av bleieperioden. Engangsbleier forbrennes sammen med restavfallet og er dårlig egnet som energigjenvinningsmateriale, da det går med mye energi til å fordampe væske som holdes i bleien. Et bleiebarn bruker i snitt ca. 6000 bleier i løpet av bleieperioden til en gjennomsnittlig kostnad på kr 8 000. På landsbasis blir dette hvert år til 60 000 tonn avfall som er lite energieffektivt å brenne.

2. Formål

En økonomisk støtteordning til tøybleier er et avfallsreduserende tiltak. Avfallsreduksjon er øverste nivå i avfallshierarkiet, hvilket vil si at dette er tiltak som kan gi størst miljøeffekt alt i alt.

Asker kommune ønsker å sette fokus på bruk av tøybleier som et positivt tiltak, bl.a. for å øke fokuset på gjenbruk. Tøybleier sies også å puste bedre, være allergivennlige og kunne bidra til å hindre bleieutslett.

3. Kunngjøring/informasjon

Søknadsskjema og annen relevant informasjon om tilskuddsordningen er tilgjengelig på nettsidene. Ordningen gjøres også kjent gjennom sosiale medier, ASKER-posten og andre steder som vurderes hensiktsmessig.

4. Søknad

Søknad om tilskudd skjer på eget søknadsskjema. Søknaden skal inneholde navn på barn, navn og fødselsdato på mor og far/ omsorgspersoner, bankkontonummer, epostadresse og telefonnummer.

Vedlegg til søknaden:

  • Fødselsattest for barnet med foreldrenes navn / bekreftelse på omsorgspersoner.
  • Kvittering, original, hvor det framgår kjøp av tøybleier.

5. Tilskuddsvilkår

Tilskuddet er på inntil kr 2 000 per familie.

  • Tilskuddet gjelder for barn under 2 år.- Hvis investeringene er på under kr 2 000, dekkes kun utlegget.
  • Søknad må være Asker kommune i hende senest 2 år etter at innkjøpet er gjort.
  • Kvittering, original og datert, der det fremkommer at innkjøpet gjelder tøybleier vedlegges søknaden.
  • Tilbehør til tøybleiebruk støttes om dette kjøpes i sammenheng med innkjøp av tøybleien, og fremkommer på samme kvittering. For eksempel våtposer, rispapir, bleiebukser og lignende.
  • Tilskuddet betinger at Asker kommune kan kontrollere at tilskuddsmidlene er anvendt til formålet angitt i pkt.1. Eventuelt misbruk vil medføre krav om tilbakebetaling.

6. Utbetaling

Tilskuddet utbetales til mottakers bankkonto og er en engangsutbetaling.

7. Ordningens begrensning

Tilskuddsordningen er en prøveordning på 3 år.

8. Vedtak om tilskudd

Vedtaket skjer skriftlig og skal begrunnes ut fra de faktiske forhold og de reglene som vedtaket bygger på med de hovedhensyn som har vært avgjørende i det forvaltningsmessige skjønn. Vedtaket skal videre underrette om klagegang, klagefrist, klageinstans og innsynsrett ol, jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), §§ 32 og 28.

9. Kontroll

Yteren av tilskuddet har rett til å etterkontrollere tilskuddet til den enkelte.

10. Måloppnåelse

Evaluering av tilskuddsordningen skal skje i det omfang dette anses hensiktsmessig. Ordningen og retningslinjene skal evalueres underveis, og ved prøveordningens utløp gjøres en grundig evaluering for å se på om tilskuddsordningen skal videreføres.