Ønsker din forening å være med på å motvirke barnefattigdom i Asker, kan du nå søke midler for dette gjennom en nasjonal tilskuddsordning.

Tilskuddsordningen skal bidra til at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Aktivitetsrettede tiltak

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer og deres familier:

  • kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • kan delta i ferieaktiviteter
  • ønsker å delta på alternative mestringsarenaer

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av kommunen. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Søknadskjema og mer informasjon finner du på Bufdirs hjemmesider.

  • Søknadsfrist er 8. desember 2017. 

Er det noe du lurer på ta kontakt med Robert Jensen, e-post: robert.jensen@asker.kommune.no

Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er et nasjonalt tiltak mot barnefattigdom.