Hvordan søke en tjeneste?

Hvis du ønsker å søke en eller flere av tjenestene, kan du sende søknad til:

Helse- og omsorgstjenester for barn og unge Postboks 353
1372 Asker

Du kan også sende søknad elektronisk ved å gå via Brukertorget sine nettsider

Trenger du hjelp til å søke?

Ønsker du hjelp til å søke tjenester,
kontakte rådgiver Katja Drevsjø Johansen. Telefonnummer: 66 76 82 31, mobilnummer: 909 24 524
E-post: katja.drevsjo.johansen@asker.kommune.no

Helse- og omsorgstjenester for barn under 18 år med midlertidige eller varige funksjonsnedsettelser

Avlastningstiltak

Personer som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, kan få avlastning. Vi har tilbud om både individuell avlastning (i eller utenfor hjemme) og avlastning på institusjon.

Avlastning på institusjon er på Bondi. Her er det en avdeling for barn og unge med multifunksjonshemming (Idunn) og en annen avdeling for barn og unge med psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser (Balder).

Har du spørsmål om avlastning på institusjon, ring:

  • Avdeling Idunn 908 93 926
  • Avdeling Balder 489 90 083

Har du spørsmål om individuell avlastning, ringe: 66 76 85 00.

Støttekontakt

Barn som har behov for en mer aktiv og meningsfull fritid kan få innvilget støttekontakt. Støttekontakt kan gis på tre forskjellige måter:

  • Individuell støttekontakt
  • Tilrettelagt gruppeaktivitet
  • Et individuelt tilpasset tilbud i samarbeid med en forening/ organisasjon etter metoden «Fritid med bistand»

Har du spørsmål om støttekontaktordninger, ringe: 66 90 92 53.

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud til de med store og sammensatte hjelpebehov. Ordningen fungerer slik at familien selvorganiserer arbeidet til de som gir assistanse. For barn under 18 år, må foreldrene/foresatte ta ansvar for organiseringen. Har du spørsmål om BPA, kan du kontakte rådgiver (se til høyre på siden).

Omsorgsstønad

Personer som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, kan få innvilget omsorgsstønad. Omsorgsstønad er en månedlig utbetaling. Dette er en kompensasjon til personer som utfører mer omsorg enn det son er vanlig for barnets alder.
Har du spørsmål om omsorgsstønad, kan du kontakte rådgiver (se til høyre på siden).

Individuell plan

Dersom barnet ditt har behov for sammensatte og langvarige tjenester, har dere rett til en individuell plan. Har du spørsmål om individuell plan, kan du kontakte koordinerende enhet ved Brukertorget, telefonnummer 66 90 97 81.

Hjemmesykepleie

Barn som har behov for sykepleiefaglig hjelp i hjemmet, kan få innvilget hjemmesykepleie.Har du spørsmål om hjemmesykepleie, kan du kontakte rådgiver (se til høyre på siden).

Etter skole-tilbud (EST)

Etter skoletid (EST) er et tilbud til elever i den videregående skolen som trenger organisert aktivitet etter skoletid. Deltagerne blir kjørt med skoletransporten til Bondi, og foreldrene/foresatte må hente barna der innen klokken 17.00.

EST holder åpnet i ferier og ved planleggingsdager, men holder stengt i hele juli. Det er en fast dagspris på EST som justeres årlig. Har du spørsmål om EST, kan du kontakte Bondi avlasting på mobilnummer 489 90 083.
EST er ikke en lovpålagt tjeneste.