Har dere en god idé til et prosjekt som kan bidra til å inkludere barn og unge som er berørt av fattigdomsproblemer? Da er dere velkommen til å søke om midler fra en nasjonal tilskuddsordning.

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Du kan lese mer om ordningen, se eksempler på tiltak som har fått støtte tidligere, og hvordan dere søker på nettsidene til Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Ungdom spiller shuffleboard

Frist for å søke om midler er satt til 10. desember 2018.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Dette kan gjøres ved å opprette et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi, og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter.