Tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge

Har dere en god idé til et prosjekt som kan bidra til å inkludere barn og unge ? Da er dere velkommen til å søke om midler fra en nasjonal tilskuddsordning.

Tilskuddsordningen støtter et bredt spekter av tiltak, men i særlig grad ferie- og fritidstilbud, utlånssentraler og kvalifiserende tiltak som sommerjobb og arbeidstrening.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med 5 % i egenfinansiering.

Du kan lese mer om ordningen, se eksempler på tiltak som har fått støtte tidligere, og hvordan dere søker på nettsidene til Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).

Ungdom som spiller shuffleboard

Frist for å søke om midler er satt til 18. november 2022.

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Dette kan gjøres ved å opprette et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud kan redusere belastningen av å vokse opp i en familie med svak økonomi, og bidrar til at flere barn og unge får delta på viktige sosiale aktiviteter.