Fra 1. august får familier med bruttoinntekt under 405 000 kroner i året mulighet for gratis kjernetid i barnehagene. Ordningen gjelder for fire- og femåringer, samt barn med utsatt skolestart. Kjernetid regnes som 20 timer i uken.

Ordningen kom i stand gjennom budsjettforliket mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og Kristelig folkeparti, med virkning fra 1. august 2015. Det er bevilget 51 millioner kroner for å dekke kommunenes utgifter til innføringen av ordningen i 2015, og 102 millioner kroner for 2016. Inntektsgrensen vedtas av Stortinget under budsjettarbeidet hvert år, på lik linje med maksimalprisen for barnehageplass.

Felles søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

De som søker redusert foreldrebetaling kan krysse av for gratis kjernetid i det samme søknadsskjemaet, dersom barna er 4, 5 eller 6 år (utsatt skolestart), og husstanden har en bruttoinntekt som er lavere enn 405 000 kroner.

Her finner du søknadsskjema.

De som allerede har fått vedtak om redusert foreldrebetaling, og som oppfyller kravene om gratis kjernetid, får automatisk nytt vedtak som også omfatter gratis kjernetid, og trenger ikke søke på nytt. Søknad om barnehageplass gjøres på vanlig måte for alle. 

En god start på livet 

Formålet med ordningen er å gi flere barn et trygt og godt barnehagetilbud, uavhengig av foreldrenes inntekt. Barnehager med god kvalitet bidrar til at barn får en positiv start på livet, og har en viktig betydning for barnas utvikling, læring og lek, og gir et grunnlag for senere utdanningsløp.