Satsningsområder

Våre verdier

 • Alle skal føle seg godt mottatt i våre barnehager.

Vi møter alle barn og voksne som kommer til barnehagene med respekt og interesse.

 • Vi skal ta vare på de gode øyeblikkene.

Vi er oppmerksomme for interesser og gode samspill og lar det få utvikle seg både for barn og voksne.

 • Våre barn skal ha mulighet til å påvirke sin hverdag.

Vi har voksne som lytter til barnas forslag og ideer. Disse blir med i planene hvis det ikke er en god grunn som vi forklarer for barnet.

Hovedmål

 • Vi skal fremme barns emosjonelle og sosiale kompetanse. Barna skal lære å regulere følelser og mestre sosiale ferdigheter.
 • Barna skal få undre, undersøke, oppdage og forstå sammenhenger ved å bruke realfagene.
 • Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer.
 • Sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser.

Årsplan

Årsplanen skrives med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplanen. Den er med på å sikre at barnehagens mål er klarlagt for personalet, og at foreldrene får informasjon om barnehagens virksomhet. Årsplanen er et arbeidsredskap som ligger til grunn for periodeplaner og dagsplaner.

Planen inneholder informasjon om barnehagens satsningsområder, oversikt over tradisjoner og festdager, og informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Årsplanen evalueres årlig.

Miljøsertifisering

Grønt Flagg

Åby barnehage ble sertifisert som Grønt Flagg barnehage våren 2011. Grønt Flagg i Norge er en del av den internasjonale Eco-Schools-ordningen som eies og drives av FEE (Foundation of Environmental education). Barnehagens tema for miljøarbeid er kildesortering av søppel. Vi komposterer matavfall som skal bli til jord i egen grønnsakhage.

Barnehagens miljøregler er laget av de eldste barnehagebarna:

 • Ikke kast søppel rundt omkring 
 • Ikke ødelegg levende trær 
 • Sortere 
 • Kaste i rett bøtte, se på bildene

Barnehagen må hvert år sende inn en ny handlingsplan for miljøarbeidet for å få fornyet godkjenning som Grønt Flagg-barnehage.

Pedagogtetthet

Åby barnehage har 17 hele stillinger i grunnbemanningen, derav 9 pedagoger. Personaltettheten vil i perioder ligge over dette avhengig av hvor mye ekstrahjelpressurs som er satt inn.

Sikkerhetsrutiner

 • Daglig utføres egenkontroll av sikkerhet på utelekeplass, og på oppholdsrom inne.
 • Hvert annet år gjennomføres eksternt tilsyn av utelekeplass.
 • Førstehjelpskurs gjennomføres annethvert år.
 • Livredningskurs gjennomføres hvert år.
 • Det er utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for naturgruppa.
 • Barnehagen har utarbeidet eget HMS system, internkontroll og beredskapsplaner.
 • Årlig gjennomføres vernerunde.