Satsningsområder

Våre satsningsområder er de 7 fagområdene, språk, natur og uteliv. Vi forholder oss til et helhetlig læringsbegrep hvor det finnes mange veier til læring. De 7 fagområdene inngår daglig i våre aktiviteter. Vi kartlegger barns språk ved hjelp av kartleggingsverktøyet TRAS, bokstavene står for Tidlig Registrering Av barns Språkutvikling.

Vår vektlegging av natur og uteliv består av lek og varierte utendørsaktiviteter. Barnehagene disponerer en grillhytte, et speiderhus og et naturskjønt nærområde med kort vei til Føyka stadion, Asker golfbane og turstier. Natur og uteliv står sentralt i vårt daglige tilbud, fordi lek og aktiviteter i et natur- og utemiljø er kvaliteter i en barndom i Norge.

Virksomhetsplan

Vår virksomhetsplan er tilgjengelig for de foresatte på itslearning.

Årsplan

Vår årsplan er tilgjengelig for de foresatte på itslearning.

Miljøsertifisering

Vi har sertifisering som Grønt Flagg barnehage. Dette innebærer at avdelingene fokuserer på kildesortering, strømsparing og har en arbeidsplan for det. Dette er et arbeid barna deltar i. Sammen med barna gjør vi små eksperimenter, det settes av tid til å kaste søppel på riktig plass, for å lære om det kretsløp vi alle er en del av. Vi undrer oss sammen med barna over spørsmål som feks hva skjer med noe som blir liggende i naturen? Vi bruker om igjen noe av vårt avfall feks i formingsaktiviteter.

Kosthold

Vi fokuserer på å tilberede mat sammen med barna, fordi vi vil gi barna økt forståelse for hva mat er, hvor maten kommer fra og hvordan den lages. Vi lager variert mat og tilbyr et sunt og variert kosthold.

Brukerundersøkelse

Hver høst gjennomføres det Brukerundersøkelse i regi av Asker kommune. 

Pedagogtetthet

Føyka barnehage og Drengsrudtunet barnehage er forgangsbarnehager i Asker kommune med 2 pedagoger på alle avdelinger. Med dette resultatet tilfredsstiller vi allerede pedagognormen som er foreslått i forslag til ny barnehagelov § 32. Barnehagens grunnbemanning.

Gruppestørrelse

Føyka barnehage har en småbarnsgruppe alder 1- 2,5 år, med plass til 14 barn. Vi har to storbarnsgrupper, med alder 3 – 4 år, med plass til 18 barn og en søskengruppe med plass til 14 barn. En friluftsavdeling for de eldste barna har plass til 12 barn. Avd. Ånnerudveien har en småbarnsgruppe alder 1 -2,5 år med plass til 14 barn og to storbarnsgrupper med alder 3 - 5 år med plass til 12 og 14 barn.

Kjønnsfordeling

Føyka barnehage inkludert avd Ånnerudveien barnehage har 27 ansatte. 25 kvinner og 2 menn.

Sikkerhetsrutiner

Føyka barnehages rutiner for førstehjelp, livredding, kontroll av utelekeplass registreres i Asker kommunes Fellesledelsessystem. Hver høst har alle ansatte førstehjelpskurs, samt eget lite lommehefte tilgjengelig i arbeidstiden. Hver avdeling har mini-Anne med Cd tilgjengelig for repetisjonsøvelse gjennom hele året. Kurs i livredding tilbys jevnlig, også oppfriskningskurs. Vi sjekker barnehagens utelekeplass daglig, ansvaret for dette er avtalt og fordelt gjennom hele barnehageåret.

Tilsyn

Føyka barnehage har både intern og ekstern revisjon. Med revisjon undersøkes det om virksomheten oppfyller de krav om retningslinjer som er nedfelt i Askers kommunes Fellesledelsessystem. I Fellesledelsessystem er det nedfelt lovkrav, politiske og administrative vedtak og ISO-standarder, med fokus på kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Den eksterne revisjonen gjennomføres av Det Norske Veritas. Siste interne gjennomgang var våren 2014.