Satsningsområder

Naturformidling; samspill og sammenhenger i naturen. Dette blir konkretisert gjennom arbeid med:

  • Natur, miljø og teknikk
  • Antall, rom og form
  • Barns sosiale utvikling; sosial kompetanse og ferdigheter
  • Barns språkutvikling; kommunikasjon og tekst
  • Barns medbestemmelse og medvirkning
  • Observasjon, dokumentasjon og refleksjon

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan/ Strategiplanen til Landøya og Holmen barnehager er en overordnet plan, som har til formål å beskrive vår felles pedagogiske plattform, og være grunnlagsdokumentet for avdelingens årsplaner og sikre en rød tråd fra småbarnsavdelingene og helt fram til barnehageslutt/skolestart. Strategiplanen skal vise sammenhengen mellom vår pedagogiske plattform og avdelingenes metodeplaner.

Årsplan

Hver avdeling har utarbeidet sin egenartede årsplan og fokusområde basert på enhetens strategiplan og pedagogiske plattform.

Miljøsertifisering

Barnehagen er godkjent som grønt flagg bedrift. Det er nedsatt en egen miljøgruppe som har fokus på miljørettet arbeid i enheten. De har utarbeidet disse punktene til enhetens miljøprofil, vi skal:

  • Kjøpe det vi trenger, verken mer eller mindre
  • Bruke det vi har, og så bruke det om igjen!
  • Kaste minst mulig!
  • Barnehagen kjøper økologisk melk.

Brukerundersøkelse

Vi gjennomfører Asker kommunes brukerundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen bistår oss i vårt arbeid hvor vi kontinuerlig jobber med å videreutvikle vårt tilbud til beste for barn- og foreldregruppen.

Sikkerhetsrutiner

Ansatte gjennomfører årlig førstehjelpskurs og gjennomgang av enhetens beredskapsplaner. Ellers er det kontinuerlig tilbud om livreddingskurs og andre sikkerhetskurs for personalgruppen.

Det gjennomføres årlig sikkerhetssjekk på utelekeplassen.