Satsningsområder

Naturformidling; samspill og sammenhenger i naturen. Dette blir konkretisert gjennom arbeid med:

  • Natur, miljø og teknikk
  • Antall, rom og form
  • Barns sosiale utvikling; sosial kompetanse og ferdigheter
  • Barns språkutvikling; kommunikasjon og tekst
  • Barns medbestemmelse og medvirkning
  • Observasjon, dokumentasjon og refleksjon

Uteområder og utepedagogikk

Barnehagens utepedagogikk er tuftet på år med fokus på natur, miljø og gjenbruk. Gjennom de siste årene har Holmen og Landøya barnehager jobbet med å implementeres Clair Wardens pedagogikk. Hennes pedagogiske organisasjon heter Mindstretchers , og det er innenfor hennes pedagogikk at barnehagene spesielt har pekt seg ut Floorbooks som pedagogisk verktøy.

Floorbooks er en teknikk og pedagogikk barnehagene ønsker å fokusere på også i årene som kommer. I pedagogikken til Mindstretchers er den ansattes tilnærmingen til barna helt sentral. Barna skal i stor grad få bestemme flyten og tempoet i tilegnelsen av ny kunnskap og nye ferdigheter. Dette tempoet styres i stor grad av barnets egne interesser. De voksens rolle er for å videreutvikle og understøtte barnas ideer og interesser, slik at ny kunnskap og erfaringer kan skje.

Vi ønsker at barna skal ta i bruk naturlige produkter og gjenstander i sin lek. Dette kan for eksempel være å lage en barkebåt i stedet for at barnehagen kjøper inn en plastbåt. Spader, bøtter, kopper og karr vil selvsagt være en basis som alltid vil være tilgjengelig i barnehagen. Forskning viser at barnas lek får inspirasjon fra et allsidig og naturlig uteområde. Her får barna bevege seg fritt og kan ta del i lek med gjenstander og materiell som stimulerer til kreativitet. 

Uteområdene er konstruert for en type pedagogikk der barna forblir aktive og der vi også tar barna med på opplevelser utenfor barnehagens område. Barnehagene har gjort bevisste valg om å gå bort i fra de tradisjonelle lekestativene og apparatene. Vi oppfordrer forøvrig foreldre til å ta med seg gamle kjeler, stekepanner, visper og fat (i metall) og annet slitent utstyr som kan passe til lek for barna.

Se artikkel fra Budstikka 

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan/ Strategiplanen til Landøya og Holmen barnehager er en overordnet plan, som har til formål å beskrive vår felles pedagogiske plattform, og være grunnlagsdokumentet for avdelingens årsplaner og sikre en rød tråd fra småbarnsavdelingene og helt fram til barnehageslutt/skolestart. Strategiplanen skal vise sammenhengen mellom vår pedagogiske plattform og avdelingenes metodeplaner.

Årsplan

Hver avdeling har utarbeidet sin egenartede årsplan og fokusområde basert på enhetens strategiplan og pedagogiske plattform.

Miljøsertifisering

Barnehagen er godkjent som grønt flagg bedrift. Det er nedsatt en egen miljøgruppe som har fokus på miljørettet arbeid i enheten. De har utarbeidet disse punktene til enhetens miljøprofil, vi skal:

  • Kjøpe det vi trenger, verken mer eller mindre
  • Bruke det vi har, og så bruke det om igjen!
  • Kaste minst mulig!
  • Barnehagen kjøper økologisk melk.

Brukerundersøkelse

Vi gjennomfører Asker kommunes brukerundersøkelse. Resultatene fra undersøkelsen bistår oss i vårt arbeid hvor vi kontinuerlig jobber med å videreutvikle vårt tilbud til beste for barn- og foreldregruppen.

Sikkerhetsrutiner

Ansatte gjennomfører årlig førstehjelpskurs og gjennomgang av enhetens beredskapsplaner. Ellers er det kontinuerlig tilbud om livreddingskurs og andre sikkerhetskurs for personalgruppen.

Det gjennomføres årlig sikkerhetssjekk på utelekeplassen.