Vi består av 4 «avdelinger»; Hval Gård hovedhuset, Hval Gård naturavdelingene, Hval Gård småbarnsavdelinger og Vepsebolet. En representant fra hver avdeling sitter i barnehagens lederteam, der alle avgjørelser tas ut fra helhetlig tenking, ikke enkeltavdelingers særbehov. Det betyr videre at vi deler på felles goder, som båter og busser, uavhengig av størrelsen på avdelingen og kostnadsfordeling. 

Vi ønsker også i størst mulig grad å samarbeide på tvers, ved blant annet felles arrangementer for hele virksomheten og samordnede opplegg for førskolegruppene. Skal vi ha en felles enhet, så må vi tilstrebe et tett samarbeide og fremheve felles målsettinger. 

Organisering

Barnehagen har 4 avdelinger. Hver av avdelingene er delt opp i mindre grupper. Vi har litt varierte gruppestørrelser ut ifra areal og personalsammensetninger. Men vi holder oss til kommunale rammer med hensyn til arealutnyttelse, og på pedagogtetthet legger vi på litt ekstra.

Alle barna på Hval Gård barnehage går siste året før skolestart i Naturbarnehageavdelingen, dersom det ikke foreligger helt spesielle omstendigheter.

Avdelingene i Hval gård barnehage er: