Vi ønsker åpen dialog mellom barnehage og hjem og vil gjerne at spesielle områder som angår barnet eller avdelingen, tas med pedagogisk leder. Dette gjøres i rolige omgivelser og uten barn til stede. Møter kan avtales muntlig eller via e-post eller telefon.

Foreldresamtaler arrangeres minst to ganger i året med basepedagog – og eventuelt etter ekstra behov.

Foreldre holdes oppdatert via ukeplaner / månedsplaner/ månedsoppsummeringer. Disse sendes på e-post.

Fora for samarbeid og kontakt

Foreldreråd består av alle barnehagens foreldre. I foreldremøte velger de sine representanter til barnehagens brukerråd og foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). En annen arena der man treffer hverandre og bidrar er på dugnader.

Dersom man ønsker å komme med innspill/kommentarer på saker som man ikke finner det formålstjenlig å henvende seg direkte til barnehagen med, så har man muligheten for å bruke AskerDialogen.

Avdelingen og de foresatte jobber også ut en samarbeidsavtale rundt det enkelte barn.

Samarbeid på tvers

Barnehagen samarbeider med andre instanser i kommunen som for eksempel:

  • TFS – Tverrfaglig samarbeidsteam.
  • Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)
  • Helsestasjonen
  • Skolene