Pedagogiske hovedtanker Hval Gård barnehage

Gjennomgående naturfokus

I våre virksomheter skal barna systematisk rustes opp til å kunne ta et siste år ute i naturavdeling. Alle 5 åringer på Hval Gård barnehage går på uteavdeling siste året. På Vepsebolet blir det et ekstra stort fokus på uteliv og naturaktiviteter siste år før skolestart. Dette innebærer en bevisst trening i ferdigheter, og mye tid ute på alle aldersnivåer i virksomheten

Årsplan Torstad barnehager.

"Talking and Thinking Floorbooks"

De voksne skal i sitt møte med barna:

  • møte barn på en tillitsfull, undrende og utforskende måte
  • lytte på barns spørsmål og interesser
  • filosofere og flyte med i barnas tankeverden
  • dele av sin kunnskap, erfaring og historie uten å være belærende
  • være gode forbilder
  • være engasjerte og oppfinnsomme

"Talking and Thinking Floorbooks" er en metode og en pedagogisk tankemodell som forutsetter at de voksne møter barna på denne måten. Det kommer til synlig uttrykk i store gulvbøker som barna i fellesskap utformer, og driver fremover. Her kan en undrende tanke utvikle seg til at man går en underlig vei, men vi når til slutt når frem, så har det "rette" svaret blitt forsket frem, og resulterer i varig læring.

Lek

Lek er barnas primære uttrykksform og væremåte. Gjennom lek formidler barna følelser og tanker, de bearbeider inntrykk, lærer, og utvikler seg. For barna har leken en verdi i seg selv. Lek preges av frivillighet og lyst. Leken er barnas viktigste måte å lære på, og også deres viktigste måte å etablere sosiale relasjoner til andre, både voksne og barn. Vi ønsker å gi rom for lekens mange former i et oversiktlig, trygt og godt miljø, både inne og ute.

Barns medvirkning

Vi ønsker barns medvirkning i deres egen hverdag gjennom valgmuligheter og å lære dem på en enkel måte å sette mål for seg selv, og å lære seg å takle konsekvenser av de valgene de tar. Medvirkning handler ikke om alltid å kunne bestemme, men om gjensidig respekt.

Alle barn uansett kjønn skal få mulighet til å utvikle seg ut fra egne forutsetninger og ønsker,og alle barn skal ha rett til å møte både kvinnelige og mannlige rollemodeller i barnehagen. Vi ønsker en personalgruppe med like mange menn som kvinner.

Vi anser modellæring som viktigste læringsform fra voksne til barn. Det innebærer at de voksne må være seg dette bevisst i hele sin praksis.

Sosial kompetanse og språk

Utvikling av sosial kompetanse kjennetegner personligheten. Vi legger vekt på at barna skal kunne :

  • uttrykke empati
  • danne og opprettholde vennskap
  • lære sosiale spilleregler for samhandling

Språk og kommunikasjon er grunnlaget for sosial kompetanse og relasjoner. Vi jobber med språk gjennom rim og regler, sang, eventyr, og fokus på språk i den daglige kommunikasjonen.

Alle barn i Askers barnehager skal gjennomgå TRAS-registrering årlig fra 2 års alder. TRAS er et kartleggingsverktøy for språk, les mer hos statped.no.