Alle hus i Torstad-sonen er åpne fra 07:30 - 17:00

Telefon: 66 71 26 70 (Tastevalg)

Vår visjon

Mulighetenes verden- for barnets beste

FNs barnekonvensjon artikkel 3; «Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn».

Lov om barnehager: Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barnets beste. Barnehagenes verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid.

Barndommen har egenverdi, og barnehagene skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagenes samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Verdier

Viktige verdier for Torstad-sonen barnehager er:

  • Menneskeverd og retten til å være forskjellig 
  • Omsorg, respekt og høflighet
  • Likeverd, likestilling og rettferdighet
  • Fellesskap og inkludering

Alle mennesker, er verdifulle og unike, ikke på grunn av hva de gjør, men hvem de er- fordi vi er mennesker, enkeltindividets ukrenkelige verdi. Alle mennesker har rett til å bli møtt som likeverdige subjekter, og vi skal respektere og omfavne forskjelligheten i barns opplevelser og uttrykk. I vårt arbeid i alle Torstadsonens barnehager skal vi derfor ta et grunnleggende hensyn til hva som er « for barnets beste».

Alle barn har rett til:

  • å si sin mening og bli hørt (medvirkning)
  • få og gi informasjon (ytringsfrihet) 
  • tanke, samvittighet og religionsfrihet

Hovedmål for 2018-19

Alle barn i Torstad-sonens barnehager skal ha et trygt og godt leke og læringsmiljø fritt for mobbing og diskriminering.

Årsplan

Årsplan skrives med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven, og utdypet i Rammeplan for barnehager, med mål og tiltak. Den er med på å sikre at barnehagens mål er klarlagt for personalet og foreldrene får informasjon om barnehagens pedagogiske virksomhet. Årsplanen er et arbeidsverktøy som ligger til grunn for ukes-glimt, månedsplaner og didaktiske planer. Årsplanen evalueres og revideres årlig.

Miljøsertifisering - Grønt flagg

Hvalstad barnehage er em «grønt flagg» barnehage. Grønt flagg er en miljøsertifisering og et synlig bevis på at vi miljø er en del av den pedagogiske hverdagen vår og de daglige aktivitetene. Barna deltar i aktiviteter som kildesortering,, de lærer om forskjellig type avfall, om naturen og naturens kretsløp og hvorfor vi kildesorterer.

I tillegg til dette har vi stort fokus på natur og miljøvern. Vi gir barna gode naturopplevelser og vi lærer barna å ta vare på naturen.

Kosthold

Vi serverer brødmåltider 3 ganger per uke og varm mat 2 ganger per uke. På storbarnsavdelinger må barna ta med seg matpakke og termos på tur-dager. Barnehagen sørger ellers for drikke til alle måltider. Frukt serveres til ettermiddagsmåltid hver dag. Og hvis noen er ekstra sultne serverer vi knekkebrød og litt pålegg.

Vi er opptatt av et sunt kosthold og serverer derfor barna fruktfat eller smoothie eller grønsaker med dip til fødselsdager. Det betyr at foreldre ikke trenger å ta med noe ekstra til bursdager.

Kostpenger betales for øvrig sammen med øvrig oppholdsbetaling.

Medvirkning og foreldresamarbeid

Som foreldre kan du påvirke ditt barns hverdag i barnehagen gjennom å delta i ulike foreldregrupper og spesielt i samarbeidsutvalget.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet for barnehagen forelegges samarbeidsutvalget og samarbeidsutvalget skal blant annet være med å godkjenne barnehagens Årsplan og virksomhetsplan og det skal fremlegges budsjett for barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av representanter fra hver avdeling med vara og samme antall representanter fra ansatte/ avdeling. Styrer er sekretær i utvalget. Samarbeidsutvalget arrangerer juletrefester og sommerfester m.m., men er først og fremst et tillitsvalgte for foreldrene og barna.

Foreldreråd

Alle foreldre i barnehagen er medlem i foreldrerådet. Foreldrerådet skal sammen med Samarbeidsutvalget sikre et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. Videre skal det fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø for barn foreldre og ansatte.