Det er endel informasjon dere trenger å orientere dere om i forbindelse med barnehagetilbudet. Noe har dere allerede fått tilsendt vedtekter for barnehagene, informasjon om betaling og inntekstdokumentasjon. Annen informasjon får dere utdelt gjennom planverk og gjennom dialog med personalet når dere begynner i barnehagen.

For å sikre at dere får generell informasjon som er verdt å vite vil vi som styrere gi dere denne orienteringen.

Samarbeid mellom dere foreldre og personalet er viktig for blant annet å skape kontinuitet og helhet i barnas tilværelse.

Uformelle møteformer med dere i det daglige for eksempel ved:

Bringing og henting

Når personalet snakker med dere ved bringing og henting, er denne tiden best egnet for samtaler omkring for eksempel daglige hendelser eller korte beskjeder.

Det er viktig at man ikke snakker over hodet på barnet, men at man ringer eller setter seg ned på lukket rom for eventuelt å ta opp bekymringer / problemområder som gjelder barnet.

Spontane ”besøk”

Det er hyggelig både for barna og personalet med besøk av dere foreldre, planlagt eller spontant. Det kan gi dere en mulighet til å få litt bedre innsikt i hvordan barnet har det her i barnehagen, hvem de andre barna er og hva barnet er opptatt av, og barna opplever det som stas at foreldrene er sammen med de i barnehagen. Ut fra hva som passer for dere er dere velkomne til å være her på kortere eller lengre besøk, for eksempel på frokost, spille spill med barnet ditt, være med på en tur / utflukt eller en spesiell aktivitet.

Foreldrekaffe, og andre arrangementer

 • Dugnad, 1-2 ganger per år.
 • Foreldresamtaler, gjennomføres 1- 2 ganger pr. år med pedagogisk leder, utarbeidelse en samarbeidsavtale.
 • Foreldremøter, 1 – 2 per år
 • Brukerråd. Består av 5 foreldrerepresentanter og 2 ansatte, og med resultatenhetsleder som sekretær. Foreldrerepresentanter velges, vanligvis for 2 år av gangen, på høstens foreldremøte.
 • Samarbeidsavtale, en individuell avtale om oppfølging av barnet, som inngås mellom foreldre og pedagogisk leder hvert år. Alle ansatte i barnehagene har underskrevet taushetserklæring.

Lover og planverk for barnehagen

Rammefaktor for vår drift er Lov om barnehager. Denne loven sier noe om:

 • barnehagens formål, innhold og utforming
 • foreldremedvirkning, ansvar og myndighet
 • godkjenning og vedtekter
 • personalet, taushetsplikt og opplysningsplikt
 • bestemmelser om øvingsopplæring og helsekontroll

Rammeplanen

Planen er en forskrift til loven og inneholder.

 • forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av
 • krav til sosiale samspill i hverdagen
 • syv fagområder som alle barn i barnehagen skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret
 • Kommunens handlingsprogram og kvalitetskriterier for asker-barnehagene er også styrende for virksomheten i barnehagen.

I barnehagen utarbeides ulike planverk

 Flerårig virksomhetsplanplan, deles ut til de foreldre som ønsker den.

 • Årsplan, som utarbeides felles for barnehagen, følger kalenderåret og deles ut til dere foreldre.
 • Periodeplan, som utarbeides på hver avdeling og deles ut til dere foreldre.
 • Månedsplan/månedsbrev /ukeplan, med noe forskjellig praksis for den enkelte avdeling.

Barn og foreldre skal oppleve ansatte som

 • er fleksible
 • har tid til å ta vare på de gode øyeblikkene
 • møter barnet på barnets premisser og dets individuelle behov
 • ser barnets ressurser
  viser anerkjennelse og respekt
 • vektlegger glede og humor
 • lar barna få være med å bestemme og har rom for impulsive forslag

Våre verdier kommer inn under flere av Asker kommunes verdiforankringer og reflekterer spesielt gjensidig respekt.