Visjon ”Uteglede for alle.”

Voksne som er engasjerte ute motiverer for trivsel hos barna. Riktige klær for været er med på å øke trivselen for både små og store. Vi gir barna kunnskap om uteliv og de får mulighet for fysisk utfoldelse med god plass. Vi bruker nærmiljøet til varierte turer og opplevelser.

Verdier

  • Alle skal føle seg godt mottatt i våre barnehager.

Vi møter alle barn og voksne som kommer til barnehagene med respekt og interesse.

  • Vi skal ta vare på de gode øyeblikkene.

Vi er oppmerksomme for interesser og gode samspill og lar det få utvikle seg både for barn og voksne.

  • Våre barn skal ha mulighet til å påvirke sin hverdag.

Vi har voksne som lytter til barnas forslag og ideer. Disse blir med i planene hvis det ikke er en god grunn som vi forklarer for barnet.

Hovedmål 2016-2017

Barnehagen skal bidra til å fremme barnas emosjonelle og sosiale kompetanse.

«Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. (Rammeplanen s. 34)»

0-3 år:
Barnehagen skal bidra til at barna utvikler evne til å:
• glede seg over samvær med andre
• hjelpe hverandre
• vente på tur
• dele med hverandre
• be om hjelp til å løse uenigheter
• gi utrykk for egne behov
• gi og motta trøst

3-6år:
Barnehagen skal bidra til at barna utvikler evne til å:
• hevde seg selv på en positiv måte
• glede seg over samvær med andre
• takle konflikter verbalt
• vise hensyn til andre
• kunne samarbeide og ta imot innspill fra andre
• kjenne igjen egne og andres følelser, og skille mellom disse
• kunne rose andre og seg selv
• kunne styre aggresjon og sinne

For å arbeide i retning av dette må personalet
• vise glede ved samvær og lek med barna
• ha fokus på sosiale ferdigheter i hverdagslige situasjoner (samarbeide, lytte, trøste, dele, hjelpe)
• veilede barna i konfliktsituasjoner.
• anerkjenne barnas følelser
• være gode rollemodeller
• observere barns lek og samhandling