Årsplan

Årsplan skrives med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplanen. Den er med på å sikre at barnehagens mål er klarlagt for personalet, og at foreldrene får informasjon om barnehagens virksomhet. Årsplanen er et arbeidsredskap som ligger til grunn for periodeplaner uke- og dagsplaner.

Planen inneholder informasjon om barnehagens satsningsområder, oversikt over tradisjoner og festdager, og informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Årsplanen evalueres årlig.

Miljøsertifisering - Grønt flagg 

Morellveien barnehage er en ”grønt flagg-barnehage.” Grønt flagg er en miljøsertifisering og et synlig bevis på at vi gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå i hverdagen. I Morellveien barnehage har vi arbeidet med å innarbeide gode rutiner for kildesortering i flere år. Barna deltar i sorteringen og lærer om ulike typer avfall og om hvorfor vi kildesorterer. Vi sorterer mat, plast, papir, glass/metall og resten går i restavfall.

I tillegg til kildesorteringen har vi fokus på natur og miljøvern. Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser og vi plukker med oss søppel på turene. Vi har tro på at det man blir glad i, vil man også ta vare på.

Kosthold

I Morellveien barnehage er vi opptatt av å tilby barna et sunt og variert kosthold. Barnehagen benytter «Barn til bords». Alle barn får to varme måltider per uke. Småbarnsavdelingene får i tillegg ett smøremåltid per uke.

Barnehagen sørger for drikke til måltidene. Frukt serveres som mellommåltid de dagene det ikke serveres varm mat eller "smørelunsj".
Vi er opptatt av å redusere sukkerforbruket og oppfordrer derfor foreldrene til å ta med sunne alternativer til bursdagsfeiring.

Kostpenger er for tiden kr 270 per måned og betales sammen med den øvrige oppholdsbetalingen.

Ansatte

Morellveien barnehage er en av tre barnehager som tilhører Risenga-sonen. Barnehagene ledes av én virksomhetsleder og to mellomledere.

  • På avdeling for barn i alderen 1-3 år er det 14 plasser. Grunnbemanningen er to førskolelærere og to assistenter.
  • På avdeling for barn i alderen 3-6 år er det 18 plasser. Grunnbemanningen er én førskolelærer og to assistenter.
  • På naturavdelingen er det 12 plasser for barn i alderen 3-6 år. Grunnbemanningen er én førskolelærer og én assistent.

I perioder med særskilt behov vil avdelinger være styrket med ekstra assistentressurs.

Pedagogtetthet

Morellveien barnehage har 17 hele stillinger i grunnbemanningen, derav 9 pedagoger.

Personaltettheten vil i perioder ligge over dette avhengig av hvor mye ekstrahjelpressurs som er tatt inn.

Vi har som mål å ligge over kravet om pedagogisk bemanning og har derfor tilsatt flere pedagoger enn normen tilsier.

Gruppestørrelse

Morellveien barnehage har fire avdelinger pluss en naturgruppe. To avdelinger for barn i alderen 3-6 år med 18 plasser, og to avdelinger for barn i alderen 1-3 år med 14 plasser. Alle barn vil i løpet av barnehagetiden bli tilknyttet naturavdelingen som har 12 plasser for barn i alderen 3-6 år.

Naturavdelingen er organisert slik at seks barn pr store-barns-avdeling er ute i naturgruppe en uke, og inne i ordinær avdeling to uker. Den uken barna er ute begynner og slutter de dagen i sin faste avdeling.

Kjønnsfordeling

Morellveien barnehage har 17 hele stillinger som fordeler seg på 12 kvinner og 5 menn.

Sikkerhetsrutiner

Daglig utføres egenkontroll av sikkerhet på utelekeplass, og på oppholdsrom inne. Hvert annet år gjennomføres eksternt tilsyn av utelekeplass.

  • Førstehjelpskurs gjennomføres annethvert år.
  • Livredningskurs gjennomføres hvert år.
  • Det er utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for naturgruppa.
  • Barnehagen har utarbeidet eget HMS system, internkontroll og beredskapsplaner.
  • Årlig gjennomføres vernerunde.