Årsplan

Årsplan skrives med utgangspunkt i barnehagens overordnede mål, som er gitt i barnehageloven og utdypet i rammeplanen. Den er med på å sikre at barnehagens mål er klarlagt for personalet, og at foreldrene får informasjon om barnehagens virksomhet. Årsplanen er et arbeidsredskap som ligger til grunn for periodeplaner uke- og dagsplaner.

Planen inneholder informasjon om barnehagens satsningsområder, oversikt over tradisjoner og festdager, og informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Årsplanen evalueres årlig.

Miljøsertifisering - Grønt flagg 

Morellveien barnehage er en ”grønt flagg-barnehage.” Grønt flagg er en miljøsertifisering og et synlig bevis på at vi gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå i hverdagen. I Morellveien barnehage har vi arbeidet med å innarbeide gode rutiner for kildesortering i flere år. Barna deltar i sorteringen og lærer om ulike typer avfall og om hvorfor vi kildesorterer. Vi sorterer mat, plast, papir, glass/metall og resten går i restavfall.

I tillegg til kildesorteringen har vi fokus på natur og miljøvern. Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser og vi plukker med oss søppel på turene. Vi har tro på at det man blir glad i, vil man også ta vare på.

Kosthold

I Morellveien barnehage er vi opptatt av å tilby barna et sunt og variert kosthold. Barnehagen benytter «Barn til bords». Alle barn får to varme måltider per uke. Småbarnsavdelingene får i tillegg ett smøremåltid per uke.

Barnehagen sørger for drikke til måltidene. Frukt serveres som mellommåltid de dagene det ikke serveres varm mat eller "smørelunsj".
Vi er opptatt av å redusere sukkerforbruket og oppfordrer derfor foreldrene til å ta med sunne alternativer til bursdagsfeiring.

Kostpenger betales sammen med den øvrige oppholdsbetalingen.

Ansatte

Morellveien barnehage er en av tre barnehager som tilhører Risenga-sonen. Barnehagene ledes av én virksomhetsleder og to mellomledere.

  • På avdeling for barn i alderen 1-3 år er det 12 plasser. Grunnbemanningen er to førskolelærere og to assistenter.
  • På avdeling for barn i alderen 3-6 år er det 18 plasser. Grunnbemanningen er én førskolelærer og to assistenter.
  • På naturavdelingen er det 12 plasser for barn i alderen 3-6 år. Grunnbemanningen er én førskolelærer og én assistent.

I perioder med særskilt behov vil avdelinger være styrket med ekstra assistentressurs.

Pedagogtetthet

Morellveien barnehage har 17 hele stillinger i grunnbemanningen, derav 9 pedagoger.

Personaltettheten vil i perioder ligge over dette avhengig av hvor mye ekstrahjelpressurs som er tatt inn.

Vi har som mål å ligge over kravet om pedagogisk bemanning og har derfor tilsatt flere pedagoger enn normen tilsier.

Gruppestørrelse

Morellveien barnehage har fire avdelinger pluss en naturgruppe. To avdelinger for barn i alderen 3-6 år med 18 plasser, og to avdelinger for barn i alderen 1-3 år med 12 plasser. Alle barn vil i løpet av barnehagetiden bli tilknyttet naturavdelingen som har 12 plasser for barn i alderen 3-6 år.

Naturavdelingen er organisert slik at seks barn pr store-barns-avdeling er ute i naturgruppe en uke, og inne i ordinær avdeling to uker. Den uken barna er ute begynner og slutter de dagen i sin faste avdeling.

Kjønnsfordeling

Morellveien barnehage har 17 hele stillinger som fordeler seg på 12 kvinner og 5 menn.

Sikkerhetsrutiner

Daglig utføres egenkontroll av sikkerhet på utelekeplass, og på oppholdsrom inne. Hvert annet år gjennomføres eksternt tilsyn av utelekeplass.

  • Førstehjelpskurs gjennomføres annethvert år.
  • Livredningskurs gjennomføres hvert år.
  • Det er utarbeidet egne sikkerhetsrutiner for naturgruppa.
  • Barnehagen har utarbeidet eget HMS system, internkontroll og beredskapsplaner.
  • Årlig gjennomføres vernerunde.