Visjon "Uteglede for alle."

Voksne som trives ute er engasjerte og motiverer for trivsel og uteglede hos barna.

Naturen er en unik læringsarena med sitt mangfold av dyre- og planteliv. Den er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk som for eksempel drama og forming.

I naturen er det mye å undre seg over, og barna får brukt sansene sine; smaken av blåbær, lukt av hegg, en meitemark som kryper over hånden....

Utelek i natur, i all slags vær, gir varierte opplevelser og lekemuligheter, rom for fysisk utfoldelse og mestringsglede. Lek og aktivitet i natur er en viktig del av den norske barnekulturen.

Barnehagen har naturgrupper, vi har felles utedag hver uke, og alle avdelinger har fast turdag.

Våre verdier

  • Alle skal føle seg godt mottatt i våre barnehager.

Vi møter alle barn og voksne som kommer til barnehagene med respekt og interesse.

  • Vi skal ta vare på de gode øyeblikkene.

Vi er oppmerksomme for interesser og gode samspill og lar det få utvikle seg både for barn og voksne.

  • Hos oss er glede og humor et viktig kjennetegn i hverdagen.

Humor gir livsglede og overskudd. Vi har voksne med sans for humor og latter, og som støtter opp under barnas egen humorutforsking.

Hovedmål

  • Våre barn utvikler sosial og emosjonell kompetanse

Personalgruppen skal i løpet av barnehageåret gjennomføre programmet «De Utrolig Årene» (DUÅ). Gjennom DUÅ styrker personalet sin kompetanse i å benytte proaktive strategier, fokusere på positiv oppmerksomhet og relasjonsarbeid. Våre fokusområder blir derfor:

  •  Barna styrker sine sosiale og språklige ferdigheter

Sosial og språklig kompetanse handler om å lykkes i å omgås andre. Derfor er arbeid med sosial kompetanse og språk i barnehagen viktig for barnas trivsel og trygghet. Det å utvikle vennskap, lære sosiale regler er en sentral del av barnehagehverdagen.

  • Barna styrker evnen til å regulere egne følelser

Barna blir utfordret gjennom samhandling til å kunne mestre balansen mellom selvhevdelse og å se andres behov.

  • Barna utvikler god psykisk helse og forebygger atferdsproblemer

Gode relasjoner er helt avgjørende for at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ. Gode sosiale ferdigheter er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing (Rammeplanen).

Aktive og tydelige voksne er helt sentrale for å fremme barnas sosiale og emosjonelle kompetanse.