Språk og kommunikasjon

Vi vil se barn som bruker språket aktivt i samhandling med andre.

Å legge til rette for et rikt og stimulerende språkmiljø, og støtte barnas tilegnelse av språk er en av barnehagens kjerneoppgaver.  Språk og begrepsforståelse og evne til å kommunisere med andre er en forutsetning for å kunne delta aktivt i et sosialt og kulturelt felleskap. Gode språklige ferdigheter gir de beste forutsetninger for det gode samspill med andre, og deltagelse i lek og læring. I alle avdelinger vil det bli tilrettelagt for et godt språkstimulerende miljø som fremmer barns språklige kompetanse innen samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon. Vi bruker TRAS som observasjonsverktøy for å sikre en god språkutvikling hos det enkelte barnet.

Sosial kompetanse

Vi vil se barn som er inkluderende, empatiske, og gode i samspill med andre.

Sosial kompetanse handler om å lykkes med å omgås andre. Dette innebærer en rekke definerte holdninger, ferdigheter og kunnskaper som f.eks. evne til empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, prososiale handlinger, evne til humor og glede. Vi legger til rette for en hverdag med lek og vennskap der barna får «trene» på å omgås andre på en positiv måte. Det er viktig at vi har et aktivt forhold til barns sosiale samspill og er tydelige på forventninger slik at barn vet hva som forventes. Barns viktigste arena for sosial utfoldelse er vennskap. Gjennom vennskap lærer barn grunnleggende sosiale ferdigheter, og de praktiserer hva de kan. De voksne må alltid være observante i forhold til barns sosiale samspill. Ingen barn skal oppleve krenkelse eller utestengning.

Natur og miljø

Vi vil se barn som utvikler kunnskap om, har respekt for og har gode opplevelser i naturen

Naturen, miljøet og teknologien som omgir oss, gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter her på Nesøya. Å være ute i naturen byr på rike muligheter for gode opplevelser og læring på mange områder. Med utgangspunkt i barnas undring og nysgjerrighet får de ny kunnskap, og de voksne må inspirere til videre utforsking og utprøving blant annet ved å stille spørsmål som utfordrer barna til å resonnere, reflektere og tenke logisk. Kloke spørsmål å stille: «hva tenker du om dette», «hvordan kan vi finne ut av dette»,» hva skjedde» osv. Naturen blir arene for lek og læring. Vi er opptatt av at barna får kjennskap til sammenhengene i naturen og at de lærer å ta vare på den.  Det holdningsskapende arbeid ved å ha fokus på hvordan vi oppfører oss i naturreservatet, tar vare på leker, plukker søppel og har fokus på kildesortering er også et viktig område. Tanken er å formidle miljøbevissthet.

Grønt flagg

Nesøya og Vendla barnehager har en Nærmiljøprofil. Voksne og barn er flinke til å bruke nærmiljøet på Nesøya til bl.a. turer til Brønnøya, Hvamodden, leirplassene i skogen, idrettsanlegget, skolen, ulike lekeplasser, m.m. Barnehagene er Grønt Flagg Sertifisert. Det vil si at vi er godkjente miljøbarnehager.  Vi vil jobbe aktivt med å opprettholde denne profilen gjennom hele året.  Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet og naturen rundt oss.

I våre barnehager har vi jobbet med kildesortering i flere år. Alle avdelingene deltar aktivt i dette arbeidet.

I tillegg har vi fokus på sunn mat. Vi ønsker å lære mer om hvor maten kommer ifra. Barna skal være med på hele prosessen fra å plante et frø til å høste produktet og lage mat til seg selv og andre. Barna lærer bærekraftig utvikling. Voksne og barn i felleskap skal ha ansvar for en kjøkkenhage.