I Vendla barnehage har vi 154 barn i alderen 1 – 6 år, fordelt på 9 avdelinger.

3 er småbarnsavdelinger med 14 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne (per avdelinger).  De andre 6 avdelingene er storbarnsavdelinger med 18-19 barn i alderen 3-6 år og 3-4 voksne (per avdelinger).

Det året barna fyller 3 år flytter de over til stor avdeling. Dette skjer i august når det nye barnehageåret starter.

Alle skolestartere er med i naturgrupper.  Vi har 3 naturgrupper som er satt sammen av barna fra to avdelinger. Det legges vekt på tett samarbeid mellom avdelingene. Barna i de ulike aldersgruppene får det samme barnehagetilbudet.

Pedagogikk

Den viktigste ressurs for et trygt og godt leke- og læringsmiljø er ansatte som:

 • viser begeistring, humor og glede
 • er omsorgsfulle og ser enkeltbarnet
 • er motiverende, kreative og engasjerte og inspirerer barnet
 • viser respekt for barnet ved å være lyttende og ta deres signaler på alvor
 • er tydelige og forutsigbare
 • er nære og tilgjengelige/tilstede for barnet
 • reflekterer og undrer seg sammen med barnet
 • er støttende og oppmuntrende
 • fokuserer på det positive og ser muligheter

Les mer om dette i våre årsplaner:

 Omsorg, lek og læring

Omsorg handler bl.a. om å skape en trygg og forutsigbar hverdag der alle blir møtt uti fra egne forutsetninger.

Barndommens viktigste arena er leken, og dette blir dermed barnehagens viktigste pedagogiske verktøy. Den gode leken bidrar til trygghet, tilhørighet, anerkjennelse, mestring og en følelse av aksept og samhold. Det å ha fokus på lek og vennskap er samtidig et viktig forebyggende tiltak mot mobbing.

For god utvikling og læring må det være en balanse mellom det å bygge videre på barnas interesser og å bidra med felles impulser i form av turer, tema, prosjektarbeid og litteratur. Delte grupper (lekegrupper) gjør det enklere for mange barn fordi de da får mer plass og mer ro til å utvikle sin lek.

Vi forholder oss til et helhetlig læringsbegrep der det finnes mange veier til læring. Barn lærer hele tiden, og med hele seg. Vi er opptatt av å ta vare på og videreutvikle barns evne til nysgjerrighet og undring.

Medvirkning og samarbeid

Vårt samarbeid og vår dialog med foreldre ønsker vi skal være preget av at:

 • vi viser hverandre respekt
 • vi kommuniserer positivt og aktivt
 • vi er løsningsorienterte og fleksible

For å sikre samarbeid med barnas hjem, og gi foreldregruppen innflytelse på barnehagens daglige drift, har barnehagene et aktivt arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg . Viktige saker skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Foreldrerådet består av alle foreldrene. I mange barnehager velges representanter til et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU). Her sitter en foreldre fra hver avdeling. Oversikt finner du på It`s learning.

Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Foreldremøter. Sammen med foreldrene (FAU) skal barnehagen finne fram til innhold og møteformer som gjør at foreldrene opplever møtene som givende.

Foreldresamtaler. Dere får tilbud om to foreldresamtaler med pedagogisk leder årlig. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet om det enkelte barns trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen.

Den daglige hente- og bringesituasjonen er likevel vår viktigste arena for utveksling av informasjon og samarbeid. Barnehagen inviterer dere foreldre til medvirkning gjennom deltakelse. Alle planer blir lagt ut på It’s learning.

Samarbeid på tvers. Barnehagen samarbeider med andre instanser i kommunen som for eksempel:

 • TFS – Tverrfaglig samarbeidsteam.
 • Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)
 • Helsestasjonen
 • Skolene

Barns medvirkning

Barn har rett til å være medvirkende i sin egen hverdag. Dette innebærer bl.a. at barna opplever at det blir lyttet til og at forslag, tanker og ideer blir tatt alvorlig. Dette er en holdning og en væremåte som må gjenspeiles i alle barnehagens aktiviteter. Vi legger til rette for de gode samtalene med barnet for å sikrer at alle får komme til med ideer og forslag. Dette skal i tillegg bidra til at barnet blir møtt ut fra sine forutsetninger og interesser.

Kosthold

Vi fokuserer på et variert og godt kosthold for barna i barnehagen. På alle avdelinger lages det brødmåltider, der det serveres grovt brød, melk og så sunne påleggssorter som mulig. Vi har felles retningslinjer for hva vi serverer barna i barnehagen. I tillegg serveres det et varmt måltid pr. uke til alle. Dette tilberedes i barnehagen. Barna skal tilegne seg erfaringer rundt ulike smaker og råvarer. Det er også viktig at barna får være med på tilberedning, servering og skape god stemning rundt maten.

Småbarnsavdelingene

Muslingen - 14 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne. Telefon 952 64 610

Sneglen - 14 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne. Telefon 952 64 609

Krabben - 14 barn i alderen 1-3 år og 4 voksne. Telefon 952 64 608

Småbarna holder til innerst i barnehagen og har en egen skjermet utelekeplass.

Storbarnsavdelingene

Kråkebollen - 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon 952 64 612

Selen - 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon 952 64 613

Sjøstjernen- 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon 952 64 616

Sjøhesten - 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon 952 64 615

Krepsen - 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon 952 64 618

Blekkspruten - 18 barn i alderen 3-6 år og 3 voksne. Telefon: 952 64 617

Naturgrupper - To og to avdelinger samarbeider om å ha naturgrupper (skolestarterne). Gruppene bruker de 3 leirplassene vi har i Nesøya-skogen.

Se bilder fra avdelingene våre

Illustrasjon Illustrasjonsfoto Illustrasjon Illustrasjon Illistrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Illustrasjon Leirplass 2 Leirplass 3