Tema for året

Våre fokusområder for de neste 3 årene er dyr/dyrehold, dyrking  og fiske. Disse fokusområdene blir viktige i oppbygningen til alle våre store arrangementer gjennom året. De er også en del av vår ”grønt flagg” satsning der miljø, kildesortering og der det å ta vare på lokalmiljøet vårt står i fokus.

Ettersom dette er ett 3 årsarbeid så starter vi enkelt med grunnleggende dyrking, bearbeiding av jord, enkelt stangfiske, og dyrespor/ enkle studier første året. Neste steg vil så bli blant annet garnsetting, åkerlapp/ nye planter, samt utvidelse av studier rundt dyr i form av blant annet herbarium/ akvarium.

Dyr/dyrehold

Innenfor temaet dyr kommer vi til å jobbe med flere ulike prosjekter. Vi kommer blant annet til å studere innsekter, fugler, besøk i stall, arbeid med akvarium osv. I tillegg holder vi i enheten både høner og kaniner som får en naturlig plass i dette arbeidet. Vi ønsker at dette fokuset skal bidra til at barna får respekt for naturen og dyrene rundt oss. Barna får kunnskap om kretsløpet i naturen, ulike dyrespor, arbeid med fokus og konsentrasjon, samt de lærer seg å ha ansvaret for andre levende vesener. Dette er som sagt en prosess over 3 år med ulike fokus for hvert år. De store temaene innen dette fokusområdet blir: Insekter, fugler og dyrene i vårt lokalmiljø. Herbarium til insekts studier, fuglesang og dyrespor er eksempler på elementer innenfor dette arbeidet.

Dyrking

Vi skal innenfor dette temaet jobbe med dyrking av ulike urter, blomster og nyttevekster. Barna skal bidra på alle nivåer i prosessen, ”fra jord til bord”. Arbeid med jordflekk og drivhus er inkludert her. Med tanke på 3 års perspektivet så kommer vi til å gå fra klargjøring av jordstykke/ rydding og harving, til planting av de første nyttevekstene og så perioder med brak jord for å la jorden hvile. Underveis vil drivhusarbeid med bygging, klargjøring og planting, samt bruk av produktene fra dyrkingen i matlaging/ høstfest, sommerfest osv.

Fiske

Vi skal fiske med stang, garn og benytte båten. Vi kommer til å benytte selvfanget fisk i mange av måltidene og i forbindelse med arrangementene. På vinterstid vil vi også drive med isfiske.  Dette blir i likhet med de to andre fokusområdene ett prosjekt over tre år der emner som ferskvannsfiske, saltvannsfiske, artslære, krepsdyr og annet vil bli jobbet med. Enheten er så heldige å være i besittelse av båt og buss og disse vil bli en sentral brikke her med tanke på setting av garn/ ruser og kjøring til vann for for eksempel isfiske vinterstid. Akvarium på avdeling er også tenkt inn i dette arbeidet.