Foreldremedvirkning og samarbeid

Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser, og bidra til et samarbeid som skaper et godt barnehagemiljø. De fleste barnehager har et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU) som legger til rette for konkrete samarbeidstiltak i barnehagen.

For kontaktinformasjon til FAU i den enkelte barnehage, ta kontakt med barnehagen.

Samarbeidsutvalg

Foreldrene skal velge representanter til et samarbeidsutvalg som består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal fastsette barnehagens årsplan.

Les mer om samarbeidsutvalg på de nasjonale sidene til Foreldreutvalg for barnehagene (FUB).