Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Spesialpedagogisk førskoleteam

Spesialpedagoger jobber med barn i alderen 0-6 år som har behov for spesialpedagogisk hjelp. De jobber hovedsakelig med barna i barnehagen der de går, men kan også jobbe hjemme.

Spesialpedagogene jobber etter vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp etter en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. Spesialpedagogene jobber i tett samarbeid med PP-rådgivere, logopeder, fysio-/ergoterapeuter med mer.

Vedtaksteam

Vedtaksteamet fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp til barn i alderen 0-6 år, etter sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. De fatter også vedtak om spesialundervisning til elever på de private skolene og spesialavdelingene. I tillegg har vedtaksteamet ansvar for å fatte vedtak etter §19g – rettigheter til barn med nedsatt funksjonsevne.

Systemveileder for barnehage

Systemveileder tilbyr veiledning til barnehagene på systemnivå, med i utgangspunkt i pedagogisk tilrettelegging på avdelingene.

Henvendelse om veiledning skal komme fra ledelsen i barnehagen, og alle ansatte på den aktuelle avdelingen må være involvert i arbeidet. God kommunikasjon, informasjon og tydelig rolleavklaring blir viktig i samarbeidet. Veileder lager fremdriftsplan i samarbeid med styrer og pedagogisk leder. Planen vil vise antatt aktivitet for perioden med bl.a. jevnlige avdelingsmøter og tid for veileder på avdeling (til å bli kjent, observasjon, kartlegging av tiltak). Varigheten på en systemveiledning er vanligvis 3-4 måneder.

Barnehagene kan sende henvisning på eget skjema som sendes til inntaksteam i PP-tjenesten. Her gis en kortfattet beskrivelse av problemstillingen, hvilke tiltak som er prøvd og hva som ønskes oppnådd.

Tilbud til barn fra 0 til 6 år med autismespekterdiagnoser (EIBI)

Avdelingen har også ansvar for EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention - Tidlig intensiv atferdsanalytisk opplæring).