Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn

Spesialpedagoger jobber med barn i alderen 0-6 år som har behov for spesialpedagogisk hjelp. De jobber hovedsakelig med barna i barnehagen der de går, men kan også jobbe hjemme.

Kort fortalt

Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn er en rådgivende og utøvende tjeneste som blant annet skal hjelpe barnehager med å legge til rette for barn med særskilte behov.

Tjenesten har fokus på å forebygge utfordringer gjennom å styrke det allmennpedagogiske arbeidet i barnehagene.

Tjenesten skal hjelpe til med å sette inn tiltak når utfordringer avdekkes. Spesialpedagogene jobber både direkte med enkeltbarn og med veiledning av personalet.

Spesialpedagoger

Spesialpedagogene jobber med barn i alderen 0-6 år som har behov for spesialpedagogisk hjelp. De jobber hovedsakelig med barna i barnehagen der de går, men kan også jobbe i hjemmet. Spesialpedagogene jobber etter vedtak om rett til spesialpedagogisk hjelp (Barnehageloven, §31), etter en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten

Spesialpedagogene samarbeider tett med PP-rådgivere, logopeder, fysio-og ergoterapeuter med flere. Spesialpedagogene er også en del av pedagogisk støtteteam, og kan tilby veiledning ut i barnehagene.

Skjemaer til bruk for barnehager

Pedagogisk støtteteam

Pedagogisk støtteteam er tenkt som et lavterskeltilbud hvor barnehagene kan ta kontakt for råd og veiledning. Pedagogisk støtteteam ønsker å være lett tilgjengelige som støttespillere for barnehagens personell. Alle sakene forankres i barnehagens ledelse.

De pedagogiske støtteteamene er fordelt på fem barnehagesoner, der hver sone består av både pp-rådgivere og spesialpedagoger.

Det er et mål at samarbeidet skal skape en økt bevissthet av miljøfaktorenes betydning for alle barna i barnegruppa. Relasjonskompetanse og organisering er to sentrale arbeidsfelt. Veilederrollen har som mål å fremme personalets potensial og forsterke god praksis. I tillegg vil pedagogisk veileder kunne bidra med materiell og metodevalg.

Det pedagogiske støtteteamet kan bidra med å:

  • gi veiledning om tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for alle barn
  • styrke barnehagenes kompetanse i arbeidet med å fremme språklig, sosial og emosjonell utvikling
  • gi støtte og veiledning i arbeidet med enkeltbarn og grupper av barn, slik at hvert barn får en god barnehagehverdag
  • gi støtte til å gjenkjenne barns utfordringer tidlig, slik at de kan få riktig hjelp raskt

Systemveileder for barnehage

Systemveilederen tilbyr veiledning og kompetanseutvikling til barnehagen. Systematisk veiledning er en veiledningstilnærming som retter oppmerksomheten mot hvordan mennesker påvirker og påvirkes av omgivelsene. Relasjonsarbeid med refleksjon rundt egen yrkesrolle vil derfor ha en sentral plass i arbeidet, i tillegg til fokus mot miljøfaktorer som gruppestruktur, regler, bruk av planverk, ledelse, kommunikasjon og samarbeid.

Barnehagens ledelse sender henvisning etter å ha drøftet oppstart av systemsak med pedagogisk leder. Avdelingspersonalet holdes orientert. Veileder betraktes som prosessleder og barnehagen er eier av saken. Barnehagens ledelse deltar i hele prosessen. Veileder lager fremdriftsplan i samarbeid med styrer og pedagogisk leder.

Planen synliggjør aktivitet for perioden med jevnlige møter og observasjonstid for veileder i avdelingen. Varigheten av en systemsak kan variere fra 3 – 6 måneder.
Barnehagen sender eget henvisningsskjema.

Logoped

Barn i førskolealder med ulike kommunikasjonsvansker, språklydsvansker, språk- og talevansker og taleflytvansker (stamming) kan få hjelp av logoped.

Logopeden arbeider direkte med barn fra 0 til 6 år og gir veiledning/rådgivning til foreldre, barnehageansatte og spesialpedagoger. Hjelpen innebærer observasjon, kartlegging og direkte arbeid med barnet. Logopeden i spesialpedagogisk tjeneste samarbeider med andre instanser som; pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjonen, fysio-/ergoterapeuter og evt. andre instanser.

I saker der foreldre og barnehageansatte er usikre på hvilken hjelp barnet har behov for, anbefales det at barnehagen henvender seg til sitt pedagogiske støtteteam for en drøfting og hjelp til ytterligere kartlegging og utprøving av tiltak, før en eventuell henvisning til logoped.

Ved bekymring for barns språk- og taleutvikling kan foreldre i samarbeid med barnets barnehage henvise til logoped.

Tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse (EIBI/TIOBA)

EIBI-teamet tilbyr tidlig og intensiv opplæring basert på atferdsanalyse til barn i førskolealder som har fått en autismespekterforstyrrelse (ASF). Barna får EIBI frem til ordinær skolestart.

Når et barn har fått ASF, så kan PPT skrive en sakkyndig vurdering med anbefalinger om at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp og EIBI. EIBI rammebetingelser består av minimum 25 timer i uken med assistent, fire timer i uken med spesialpedagog og EIBI-veiledning i gjennomsnittlig tre timer annen hver uke.

EIBI-veiledere har ansvaret for:

  • EIBI oppstartsmøter
  • Skåring av barnets ferdigheter, autismesymptom, forsterkerkartlegging og utfordringer før oppstart av EIBI og når barnet begynner på skolen. Vi bruker ABLLS-R, Vineland3, CARS2, SMRQ og Abbarant Behaviour Checklist (ABC).
  • Gi EIBI-veiledning til assistenter, spesialpedagoger, foreldre og andre involverte. EIBI-veiledning foregår hovedsakelig i barnehagen og som hovedsakelig blir gitt hands-on. EIBI-teamet tilbyr også hjemme veiledning ved behov.
  • EIBI-teamet holder kurs og workshop for teamene rundt barna. Vi holder kurs i (1) workshop i «Shaping av atferd», (2) workshop i «Skåring av ABLLS-R», (3) Workshop i «Å skrive treningsprogram, (4) Kurs i «Innføring i atferdsanalyse», (5) Workshop i registrering, (6) workshop i «Funksjonelle analyser», (7) Kurs i «Forebygging av utfordrende atferd, og (8) Kurs i «Håndtering av utfordrende atferd».
  • EIBI-teamet deltar på samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter og møter med andre instanser ved behov.

Kontaktinformasjon

Telefon: 66 70 00 00 (Innbyggerservice)

Spesialpedagogisk tjeneste nord
Skysstasjon 11 A - 3. etasje i Asker sentrum

Spesialpedagogisk tjeneste sør
Katrineåsveien 20 i Røyken

E-post til sonene