Bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som skal bidra til å redusere boutgiftene til personer med lav inntekt.

For å søke må du være fylt 18 år, ikke være student eller avtjene siviltjeneste eller førstegangstjeneste. Du må også være folkeregistrert på boligens adresse den 1. i måneden du søker.

Sjekk om du kan få bostøtte med Husbankens bostøttekalkulator.

Du kan søke om bostøtte elektronisk eller på papirskjema (krever innlogging med elektronisk ID).

Søknad til kommunen - utbetaling fra Husbanken

Søknaden sendes til Asker kommune som behandler saken, mens Husbanken utbetaler bostøtten. Boutgifter, inntekt og antall som bor i boligen avgjør hvor mye man kan få i støtte.

Les mer om bostøtte på Husbankens nettsider.

Kommunal husleiestøtte

  • Leietakere som bor i en bolig med stasjonær bemanning som er tildelt av Asker kommune kan ha rett til kommunal husleiestøtte. Den kommunale husleiestøtten beregnes i henhold til reglene for Husbankens bostøtte. Det er et boutgiftstak på 10 000 kroner for utbetaling av kommunal husleiestøtte og beløp under 300 kroner per kvartal utbetales ikke.
  • Dette er en stønad som kommer på toppen av Husbankens bostøtte. Hvis du har søkt Husbankens bostøtte og kvalifiserer for kommunal husleiestøtte vil du få vedtak på dette fra Asker kommune.
  • Dersom du ikke mottar Husbankens bostøtte må du sende kommunen dokumentasjon på din brutto månedsinntekt. Dette kan være kopi av brutto trygd, lønnslipp eller lignende. I tillegg må du sende opplysninger om nettoformue for beregning av kommunal husleiestøtte. Dette gjøres ved innflytting og deretter når du får endring i inntekten eller formuen din. Du må også hvert år sende inn selvangivelse så snart den foreligger.  

Gjengs leie er innført i Asker kommune, og du kan lese mer om hva dette innebærer her.

Startlån

Startlån er en statlig låneordning, som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i ordinære kredittinstitusjoner.

Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Som varig vanskeligstilte regnes husstander som verken nå, eller senere vil kunne få finansiert bolig på annen måte enn ved bistand fra kommunen.

Før du søker om startlån må du ha sjekket om du har muligheten for å få lån i privat bank.

Startlån er behovsprøvd.

Asker kommune tar i mot og saksbehandler søknaden. Hvor mye som kan lånes avhenger av størrelsen på inntekten og eventuell annen gjeld. Boligen som kjøpes må ligge i Asker.

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd er en strengt behovsprøvd tilskuddsordning som skal bidra til at de med etableringsproblemer kan få kjøpt bolig. Boligtilskuddet gis ofte i sammenheng med startlån. Boligtilskudd kan også gis til refinansiering, utbedring og tilpasning av bolig.

Boligtilskudd er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives over 20 år.

Boligen må ligge i Asker kommune.

Kontakt

For mer informasjon om bostøtte og husleiestøtte, kontakt Brukertorget på telefon 66 90 90 00