Asker kommune tilbyr økonomisk rådgiving/gjeldsrådgivning til innbyggere som har langvarige økonomiske problemer, og økonomisk forvaltning til de som har problemer med å disponere egen økonomi.

Økonomisk rådgiving

Du kan få råd om hvordan øke inntektene og redusere utgiftene, og få veiledning i hvordan du utarbeider budsjett og betalingsplaner. De økonomiske rådgiverne kan også være i dialog og forhandle med kreditorene, eller om nødvendig søke offentlig gjeldsordning.

Du som ønsker økonomisk rådgiving må være folkeregistrert og bo i Asker kommune. Barnefamilier og personer som står i fare for å miste boligen blir prioritert.

Du vil deretter få tilbud om en kartleggingssamtale med en gjeldsrådgiver innen fem virkedager.

Økonomisk forvaltning

Personer som har egen inntekt, men som har problemer med å styre sin økonomi slik at nødvendige utgifter blir betalt, kan bli tilbudt økonomisk forvaltning.

Tjenesten er sterkt behovsprøvd, og har som mål at personen klarer å ivareta sine økonomiske forpliktelser.

Det inngås en avtale mellom søker og Asker kommune. Deretter opprettes det en konto i søkers navn som Asker kommune disponerer. Kommunen sørger for betaling av husleie, strøm og forsikring, og utbetaler søkeren et avtalt beløp som skal dekke andre utgifter.