Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Fremtidens Risenga

Risenga skal bli et inspirerende område som oppfordrer til lek og læring. Første fase er byggingen av ny Risenga ungdomsskole, ny ishall, utvidelse av Bleiker videregående skole og ny idrettshall som utvidelse av Leikvollhallen.

Illustrasjon av fremtidige Risenga ungdomsskole

Risenga er et av de viktigste samlingspunktene for de som bor i Asker. Derfor skal Asker kommune, med samarbeidspartnere, løfte Risenga og skape et område med plass til alle.

Først ut er Risenga ungdomsskole, etterfulgt av ny ishall med p-hus, utvidelsen Bleiker videregående skole og bygging av Leikvoll Hall C. Under byggearbeidet vil alle tilbudene i området holde åpent for publikum. I perioden 2018-2021 vil det være mye anleggsarbeid i området og omdirigering av parkering. Det vil også tilrettelegges for sikrere gangveier for gående og syklende som skal gjennom området.

Et Risenga for livet

For mange i Asker står Risenga sentralt når det gjelder utdannelse, idrett og fritidsaktiviteter. Mange innbyggere møter Risenga allerede som barn og fortsetter å besøke området i voksen alder. Asker kommune ønsker å skape et sosialt samlingspunkt hvor unge og gamle kan møtes og benytte seg av tilbudene gjennom hele livet.

Målet er å skape plass for god fysisk og psykisk helse med lett og sikker reisevei både for syklende, gående og kollektiv-brukere.

Planer

Risenga ungdomsskole

Ny Risenga ungdomsskole står endelig klar og ble tatt i bruk i oktober 2020! Det er bygget på samme tomt som den gamle ungdomsskolen. Les mer om ny Risenga ungdomsskole her.

Risenga ishall

I 2021 vil eliteserielaget Frisk Asker, Asker skøyteklubb short track og Asker kunstløpklubb kunne ta i bruk ny arena dersom alt går etter planen. Byggingen av ishallen, som vil ligge sør for Askerhallen, startet høsten 2019. I tillegg vil det bygges parkeringskjeller med plass til omtrent 200 biler.

Her vil det bli god plass til spente publikummere, for i skisse- og forprosjektet legges det nå til grunn 3.500 tilskuerplasser hvor 500 av dem vil være ståplasser. Banestørrelse vil ha en bredde på 26 meter, som er NHL mål.

Ny Risenga ishall

Bleiker VGS

Viken Fylkeskommune utvider Bleiker VGS. Skolen skal utvides med 450 nye elevplasser og det skal bygges ny flerbrukshall. Til sammen vil skolen ha plass til 900 elever totalt. Arbeidet startet våren 2020. Elevene vil fremdeles benytte seg av skolen under arbeidet. Byggearbeidene planlegges ferdigstilt i 2022. Les mer om planene for Bleiker VGS her. 

Prosjektet utføres av Prosjekt seksjonen – Viken eiendom. Prosjektleder er Jan-Egil Blix.

Tegning av ny del av Bleiker vgs

Leikvoll hall C

Leikvollhallen skal også utvides med en flerbrukshall med plass til 1.480 tilskuere. Arbeidet er i gang, og hallen er planlagt ferdig høsten 2021.

Hallen vil blant annet brukes av elever ved Bleiker VGS når de overtar idrettsfagelever fra Asker videregående skole. Flerbrukshallen vil brukes til basketball, håndball, volleyball, badminton, rytmisk gymnastikk, styrketrening med mer. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Viken Fylkeskommune og Asker kommune Idrettsråd.  

Asker Entreprenør står for byggingen.

Skisse av Leikvoll Hall C

Skisse av Leikvoll Hall C.

Adkomst og sikkerhet

Når så mye skal bygges og utvides får det konsekvenser for hvordan vi ferdes i området. Asker kommune vil ivareta god og trygg anleggssikkerhet mens de ulike prosjektene foregår. For å verne om fotgjengere og syklisters sikkerhet, og for å gjøre plass til arbeidet, vil enkelte veier og gangstier bli stengt eller flyttes, og det vil være begrenset mulighet for parkering inne på området. 

Tilbudene holder åpent

På grunn av Covid-19 kan åpningstider være endret. Se egne nettsider eller ta kontakt med tilbudene for åpningstider.

Droppsoner og Bleikerveien

Langs den ytterste delen av parkeringsplassen til COOP-butikken i Morellveien finner du en av to droppsoner. Dette er skiltet, og i kort gangavstand til Risenga, spesielt Askerhallen.

Den andre finner du i Bleikerveien. Her er det både droppsone og busslommer. Dette gjør at henting og levering enkelt kan gjøres uten å måtte kjøre inn på selve Risenga, og du slipper å bli hindret av mye anleggsarbeid. Den gamle busslommen utenfor Askerhallen er beregnet som ventesone for tungtrafikk til anleggsplassene.

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn.

Omlegging av vei og fortau langs Brages vei

Vi jobber alltid for at Risenga skal være et trygt sted å ferdes. Som et ledd i dette er fotgjengerovergangen ved innkjøringen til Brages flyttet litt lenger inn for å skape en mer oversiktlig situasjon. Det er også etablert en midlertidig rampe fra overgangen og ned til gangveien sør for Brages vei.

Alle gangveiene langs nordsiden av Brages vei stengt. Passasjen mellom Askerhallen, tennishallen og Brages vei er åpnet som sikker sone. Myke trafikanter ledes langs Askerhallen når de skal til og fra Risenga frem til utbyggingen er ferdig i 2022. Dette vil gjøre ferdselen mer forutsigbar.

Tette gjerder langs oversiden av Askerhallen er også etablert, og skjermer myke trafikanter for trafikken i Brages vei. Gjerdene er dekorert av en kunstner, hvor temaet er hentet fra nærområde rundt Risenga. Ny belysning er kommet til, og mer vil bli satt opp. Vi håper dette vil gjøre turen gjennom mer hyggelig og spennende. 

Kart over adkomsten til Risenga

Gjerdet strekker seg helt fra den nye fotgjengerovergangen i krysset ved Bleikerveien, og helt inn til den store brosteinsplassen ved svømmehallen. Ved droppsonen for busser langs tennishallen er det åpning i gjerdet for å legge til rette for av- og påstigning.

Det er nå åpnet opp for å bruke stien langs ny Risenga ungdomsskole

Parkering og HC-plasser

Begrenset parkering inne på Risenga

All parkering med unntak av HC skjer nå på parkeringsplassen ved Lensmannslia, hvis du ikke har fått utstedt personlig parkeringsbevis av Asker kommune.

Utover høsten vil også anleggstrafikken på Risenga og i Brages vei øke og av den grunn kan du oppleve ventetid dersom du prøver å kjøre inn Brages vei.

Parkering uten parkeringsbevis vil kunne medføre bot.
Vi oppfordrer også til bruk av droppsonen som er etablert ved Coop Extra, på andre siden av gangbrua over Bleikerveien fra Risenga. Det finnes også en droppsone i Bleikerveien, og busstoppet ved Askerhallen er nå også en droppsone for personbiler. Alle disse droppsonene gir god tilrettelegging for levering og henting til de ulike aktivitetene på Risenga.

Det vil fremdeles være HC-parkeringsplasser inne på Risenga. Disse ligger ved svømmehallen og er skiltet. Det er 6 plasser tilgjengelig her.

Kollektiv transport

Tog

Det går hyppige tog til Asker Stasjon. Fra her er det 10-15 minutters gange til Risenga via Lensmannslia. Her er det god gang- og sykkelvei.
Se www.vy.no for mer informasjon.

Buss

Det går ofte buss til Risenga som stopper både i Bleikerveien og Røykenveien.
Se www.ruter.no for mer informasjon.

Gående og syklende

Det er et mål at flest mulig av de besøkende til hallen tar seg dit med kollektivtransport, på sykkel eller til fots. Det er tilrettelagt for trygg sykkelparkering, og gang- og sykkelveier inn mot hallen. Gangveien til Risenga er godt skiltet fra blant annet Asker togstasjon og parkeringsplassen i Lensmannslia.

Mellomromsprosjektet

Det jobbes også med et prosjekt kalt Mellomromsprosjektet, som ser helhetlig på uteområdene i Risenga-området. Målet med prosjektet er å skape funksjonelle og attraktive mellomrom som inviterer til opphold og aktivitet. Dette prosjektet er i et tidlig stadium, og det jobbes nå med løsninger inne i parken som kan bygges i 2021/2022.

Trygg Trafikk-opplæring

Som et sikkerhetstiltak ble det 4. desember 2018 arrangert Trygg Trafikk-opplæring med 450 barn fra Bondi skole sammen med entreprenør NCC. Da fikk de lære om hvordan de kan ses i trafikken, om blindsoner og de fikk utdelt refleksvester. Les mer om opplegget her. 

Asker kommune og NCC hadde Trygg Trafikk-opplæring med Bondi skole

Tidsplan

 1. Fullført:

  September 2018

  Risenga Ungdomsskole rives, og arbeidet med dette varer ut året. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i 2020.

 2. Fullført:

  Høst 2019

  Bygningsarbeidet med den nye ishallen starter. Her kan det forventes mer anleggstrafikk i området, redusert parkering og at enkelte gangveier vil være stengt eller flyttes frem til prosjektet ferdigstilles i februar 2021. Alle andre tilbud i området vil fremdeles holde åpent.

 3. Fullført:

  Høst 2019

  Konsept og forprosjekt for Bleiker VGS ferdigstilles

 4. Fullført:

  14. april 2020

  Fra 14. april vil det kun være tillatt å parkere med gyldig p-bevis utstedt av Asker kommune på hele Risenga. All øvrig parkering henvises til parkeringsplassen i Lensmannslia, samtidig som det oppfordres til økt bruk av kollektivtransport og alternative reisemåter.

 5. Fullført:

  Vår 2020

  Våren 2020 vil arbeidet med rehabiliteringen av Bleiker videregående skole starte.

 6. Fullført:

  Uke 31-32 2020

  Oppstart arbeider med Leikvoll hall C

 7. Fullført:

  Høst 2020

  Ny Risenga Ungdomsskole står ferdig og er klar for bruk.

  Ny Risenga ungdomsskole
 8. Ikke fullført:

  Høst 2021

  Ny ishall står ferdig og er klar for bruk.

 9. Ikke fullført:

  2022

  Bleiker VGS med ny idrettshall ved siden av Leikvollhallen og plass til 900 elever er ferdig og står klar når elevene kommer tilbake fra sommerferien.