Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Asker interim Frivillighetsråd

Våren 2019 avholdt Asker frivillighetsutvalg en dialogkonferanse for frivillig sektor om behovet for å opprette et felles råd for frivilligheten i den nye kommunen. Det kom mange konkrete innspill og dette ble videre bearbeidet på en workshop høsten 2019. En følge av dette arbeidet var at Asker interim Frivillighetsråd ble etablert den 16.1.2020, i påvente av politisk behandling.

Interimrådet konstituerte seg selv.

I interimrådet sitter:

 • Vollen Nærmiljøsentral: Elisabeth Takle Bye, leder
 • Borgen Nærmiljøsentral: Hilde Skogedal, nestleder
 • Asker kirkelige fellesråd: Tor Øystein Vaaland, vikar John Grimsby
 • Asker Kulturråd: Erik de Mora
 • Asker Velforbund: Arne Fredbo
 • Asker Idrettsråd: Gry Garlie
 • ROS idrettslag: Sigmund Kjos
 • Heggedal Nærmiljøsentral: Sverre Aae
 • Asker Turlag DNT: Ingeborg Sølvsberg Dolven
 • Asker Røde Kors: Dag Teistung
 • Asker frivilligsentral: Jorunn Schie
 • NaKuHel Asker: Kristin Bredal Berge, vikar Tina Chistophersen
 • Asker kommune: Heidi Thommessen, sekretær

Mandat

Temaene Tilskudd, Lokaler og samarbeid/partnerskap avgrenser mandatets omfang. Dette betyr at Frivillighetsrådet konsentrerer seg om saksarbeid og planarbeid som omhandler  disse tre temaene.

Rådet kan medvirke under utarbeidelse av Temaplan for medborgerskap og gi høringsinnspill/være en dialogpartner i øvrige relevante saker.

Rådets arbeid

Frivillighetsrådet møtes fire ganger per halvår.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og frivillighetskoordinator. Arbeidsutvalget forbereder møtet en uke før neste møte, innspill til saker sendes leder eller nestleder innen en uke før neste møte.

Rådet undersøker nye metoder for kunnskapsformidling som for eksempel frivillighetsbørs. Frivillighetskonferansen 2020 vurderes opp mot dette.

Møtereferater