Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Krisepakke til kultur-, idrett- og frivillighetssektoren

Kort fortalt

Lag og foreninger kan søke kommunen om støtte for å sikre drift gjennom koronasituasjonen. 

Lag og foreninger med hovedvirksomhet i Asker kommune, innen kultur-, frivillighets- og idrettssektoren, samt humanitære foreninger, kan søke om støtte for å sikre drift gjennom koronasituasjonen.

Askers ordninger er ment å dekke kostnader og budsjetterte inntekter, samt ekstrakostnader pga. koronasituasjonen, som man ikke kan få refundert gjennom andre ordninger.

Hvem kan søke?

 • Lag og foreninger med hovedvirksomhet i Asker kommune, innen kultur-, frivillighets- og idrettssektoren, samt humanitære foreninger, registrert i frivillighetsregisteret før 12. mars 2020.
 • Ideelle stiftelser med formål innenfor kulturfeltet/allmennyttig formål.
 • Skolenes FAU-er kan ikke søke om tilskudd.
 • Virksomheter under konkursbehandling kan ikke søke om tilskudd

Hva kan det søkes om?

Tilskuddsordningen er ment å sikre drift gjennom koronasituasjonen.

 • Det kan søkes om differansen mellom forpliktende kostnader og bortfall av inntekter.
  Er det anledning til å dekke tapet gjennom andre offentlige tilskudds- og refusjonsordninger eller kan forsikring benyttes, skal det gjøres.
 • Det kan søkes om midler til merutgifter oppstått som følge av koronasituasjonen knyttet til drift av foreningen fra og med 12. mars til 31. august.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 29. mai 2020.

Søknadsskjema

Søk støtte her

Hva kan vurderes som grunnlag for tilskudd:

Tap av inntekter

Lag og foreninger taper inntekter når arrangementer og aktivitet er avlyst. Dette kan være kiosksalg, loppemarked, lotterier, dugnadssalg, inntektsgivende arbeidsoppdrag (flyttejobber o.l.), honorarer for fremføring og spillejobber, sponsorinntekter, medlemskontingent, aktivitetsgebyrer, inntekt på utleie av forsamlingshus og anlegg, inntekt fra grasrotandel.

Faste utgifter

Lag og foreninger har faste utgifter som løper på tross av avlysning av prosjekter og stengning eller nedskalering av aktiviteter. Eks: husleie, forsikring, lån og øvrige driftsutgifter til anlegg, løper i stor grad uavhengig av aktivitet.

Merkostnader på grunn av restriksjoner

I noen tilfeller vil det påløpe ekstrakostnader for at man skal klare å gjennomføre aktivitet eller drift av foreningen med de restriksjonene som i ulike perioder er pålagt (for eksempel tilrettelegging for digitale møter, større lokaler, mindre grupper og flere instruktører). Det kan også vurderes ekstra kostnader knyttet til utsettelse eller endring av planlagt aktivitet i perioden.

Støtte og utstyr til utvikling av nye løsninger:

til digitalisering av aktiviteter, innovative løsninger og utvikling av nye arenaer, som gir mulighet for aktivitet nå og som gjør oss bedre rustet for en usikker framtid.

Søknaden må inneholde


• Søknaden skal dokumenteres så langt det er mulig

Kommunen ber for at det søkes om 100% av beregnet differanse mellom forpliktende kostnader og bortfall av inntekter, pluss ekstra kostnader som er påløpt på grunn av koronasituasjonen. Dette på tross av regjeringens varslede ordning som kan dekke opp mot 70 % av hele eller deler av samme kostnadsbilde. Kommunen vil i sin tildeling ta hensyn til endelige statlige tilskuddsordninger. Kommunen vil tildele en prosentandel som ikke overlapper de statlige ordningene.

Vi ber om at søkere deler opp søknadssummen i fire underpunkter. Dette vil gjøre det lettere for kommunen å vurdere endelig tilsagnsbeløp:

 1. Inntektstap knyttet til tiltak som er tilskuddsberettiget fra staten
  Oppgi hvilket beløp dere søker staten om.
  Per 12.5.2020 har regjeringen oppgitt at det gjelder: billettinntekter fra større arrangementer, kiosksalg, parkering, loppemarked, basarer, utleie av bygg i perioden 5.3.20 – 15.6.20. Ordningen er ikke ferdig behandlet av stortinget. 

  Vi ber dere sette dere inn i hvilke elementer som er endelig tilskuddsberettiget på hjemmesidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet www.lottstift.no og kulturrådet www.kulturradet.no før søknad sendes inn.

 2. Inntektstap knyttet til tiltak som ikke er tilskuddsberettiget fra staten. 
  Oppgi inntektstap som ikke faller inn under ordningen til staten.

 3. Merkostnader pga koronakrisen. 
  Oppgi de merkostnader dere regner med å få på grunn av koronakrisen fra 12.3.2020 – 31.8.2020.

 4. Besparelser på grunn av redusert aktivitet. 
  Oppgi hvor stor besparelse dere har i henhold til budsjetterte kostnader, på grunn av redusert aktivitet i perioden 12.3.2020 -31.8.2020.

Budsjett for 2020 legges til grunn ved estimering av forventede inntekter.
Kommunen er kjent med at ikke alle lag og foreninger har fått gjennomført årsmøter. I slike tilfeller oppgis det i søknaden. Budsjettutkastet som skulle vært behandlet på årsmøte kan da legges til grunn ved vurdering.

Kommunen ber om at man i søknadens tekstdel forklarer hvilke grep foreningen har gjort for å redusere faste kostnader, her kan man også gi utfyllende informasjon om hva som ikke kan reduseres.

Kommunen antar at nedstengningen har ført til et lavere aktivitetsnivå. Det skal oppgis hvilke innsparinger et lavere aktivitetsnivå har medført. Dersom man har klart å opprettholde drift, kan dette oppgis.

Det skal oppgis hvilke merutgifter foreningen har fått som følge av koronasituasjonen. Dersom det er mulig bør dette dokumenteres med bilag/tilbudsbrev. Her kan man bl.a. legge inn kostnader knyttet til å gjennomføre aktiviteten på tross av restriksjonene man er pålagt (f.eks. digitale løsninger, større møterom, flere instruktører mv). Man kan også legge inn ekstra kostnader som påløper dersom man starter opp igjen et (eventuelt endret) aktivitetstilbud innenfor de nye retningslinjene som er varslet tom 31. august.

Kommunen ber om at søknaden underbygges med to vedlegg i tillegg til budsjett for 2020; resultat per 30.4.2020, og prognose for resultat per 31.8.2020, gitt at nåværende situasjon vedvarer.

Dersom det er vanskelig å fremskaffe disse to dokumentene kan kommunen godkjenne annen type dokumentasjon. Legg ved det som er enklest for din forening, så vil vi kontakte dere dersom vi har spørsmål.

I søknadsskjemaet spør kommunen om man har søkt andre tilskudds-/
refusjonsordninger man ville vært berettiget til. Tilskuddsordningen er basert på gjensidig solidaritet og tillit mellom kommune og lag/foreninger. De statlige, regionale, og andre aktuelle ordninger skal benyttes først. Dersom kommunen i etterkant av tildeling oppdager at en forening har søkt på feil premisser, vil kommunalt tilskudd kunne utbes tilbakebetalt.

Dersom man søker om refusjon for lønnskostnader, spør kommunen om det er vurdert å permittere ansatte. For noen foreninger der all aktivitet ble nedlagt, kan permittering ha vært en mulighet for å redusere kostnader.

For andre foreninger, der aktiviteten er lagt om og gjennomført/helt eller delvis, vil det ikke være en løsning. Det skal oppgis kronebeløp for hvor mye lønnskostnadene utgjør av søknadssummen.

I søknadsskjemaet spør kommunen om dere har noen tanker/planer for hvordan foreningen kan driftes innenfor de rammer og retningslinjer som er antydet ut 2020. Dette er ikke et spørsmål av betydning for om søknaden blir innvilget. Spørsmålet er av interesser for kommunen med tanke på å ha kjennskap til lag og foreningers utfordringer ut året.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål om støtteordningen ta kontakt med oss. 

Frivillighet

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator

Mobil: 488 93 418,

E-post:

Idrett 

Bjørn Erik Olsen, rådgiver

Mobil: 952 63 908

E-post:

Kultur

Hilde Nygaard Ihle, rådgiver

Mobil: 909 44 925

E-post: