Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Spillemidler til kulturbygg i tidligere Hurum

Det kan søkes om tilskudd fra den desentraliserte ordningen for tilskudd til lokale kulturbygg.

Formål

Tilskuddene skal bidra til egnede arenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, scenekunstlokaler, konsertsaler eller formidlingslokaler for billedkunst, i tillegg til utearealer. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av arenaer, men ikke til vedlikehold eller drift.

Retningslinjer

Den enkelte fylkeskommune skal vedta retningslinjer for ordningen. Buskerud fylkeskommune har fastsatt retningslinjer for ordningen.

Søknad sendes elektronisk til den kommunen anlegget ligger i, via www.anleggsregisteret.no

Statlige retningslinjer.

Søknadsfrist

I Hurum er søknadsfristen 1. mars.

Kommunen må videresende søknaden til fylkeskommunen innen 1. mai hvert år.

Vilkår for tilskudd

Arenaene må være planlagt ut fra definerte behov og bør være fleksible. Kulturarenaene bør lokaliseres sentralt i lokalsamfunnet eller regionen.

Arenaene skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper, og skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn.

Utforming

Arenaer som mottar tilskudd skal utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven, blant annet jamfør § 29 i plan- og bygningsloven.

Planene må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet og utforming. Kommunen som framsetter søknaden må kvalitetssikre planene ved å innhente uttalelser fra relevant faglig hold, med mindre kommunen selv har slik kompetanse. Det forventes at kvalitetssikringen gjøres i henhold til omforente krav og standarder, som for eksempel Norsk Standard. Buskerud fylkeskommune skal påse at nødvendig kvalitetssikring er foretatt.

Kulturarenaene som mottar tilskudd skal være universelt utformet i samsvar med plan- og bygningsloven og teknisk forskrift (TEK 10). Dette gjelder tilskudd til både nybygg, ombygging og modernisering.2.1.3 Arkitektonisk utformingKulturarenaene må gis en god arkitektonisk utforming i samsvar med arenaens funksjon, samt etter regler gitt i plan- og bygningsloven.

Begrepet «god arkitektonisk utforming» er et samlebegrep for integrering av visuelle kvaliteter, brukbarhet, funksjonalitet og universell utforming. Begrepet omhandler således ikke bare utseendet, men alle elementer i plan- og bygningsloven som skal balanseres mot hverandre for å få en tilfredsstillende helhet ved både prosjektering og utførelse.

Sikkerhet

Kulturarenaer som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at midlene er utbetalt. Buskerud fylkeskommune må sørge for tilstrekkelig sikkerhet for tilskuddet i denne perioden. Dette kan gjøres ved krav om at søkere eksplisitt forplikter seg til å stille arenaene til disposisjon for kulturformål i 20 år. Eventuelt bruksendring til annet enn kulturformål kan ikke skje uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Buskerud fylkeskommune.

Tilskuddssatser

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturarenaene. Maks tilskuddssats er kr 6 000 000,- . For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift. Dersom kulturarenaene skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det foretas en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer.

Dette må vedlegges søknaden:

 • Behovsvurdering og kulturfaglig begrunnet arena- og funksjonsprogram    
 • Opplysninger om søker    
 • Dokumentasjon for eierskap til arena og/eller tomt samt avklart reguleringsformål    
 • Tegninger av bygget på minimum 1:200 i plan og snitt.
 • Situasjonsplan på minimum 1:500    
 • Kostnadsoverslag minimum på skisseprosjektnivå    
 • Dokumentert plan for finansiering    
 • Planer for bruk, drift og skissert driftsbudsjett

Hvem kan søke

 • Kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper
 • Institusjoner, stiftelser og aksjeselskaper med ideelt formål    
 • Frivillige organisasjoner og samvirkeforetak (tidligere AL nå SA)    
 • Andre selskaper med langsiktig leieavtale (minimum 20 år) med offentlige instanser som garanterer driften av kulturarenaene i et minst like langt tidsrom

Når andre enn kommuner/fylkeskommuner søker, må firmaattest og vedtekter for eierenhet og eventuelle leieavtaler og garantier for drift godkjennes av Buskerud fylkeskommune. Det er et krav at vedtektene inneholder bestemmelser som sikrer det offentlige og/eller det frivillige kontroll med eierforhold og/eller drift.

Søknadsfrister og saksbehandling

 • Søknad må sendes gjennom kommunen, som lyser ut egne søknadsfrister.
 • Kommunen skal påse at søknaden fyller formelle krav, i tillegg til å avgi uttalelse til behovsvurderingen.
 • Det søkes digitalt via søknadsportalen www.anleggsregisteret.no.
 • Den elektroniske søknadsprosedyren for idrettsanlegg gjelder også for kulturarenaene.
 • Søknaden sendes elektronisk til kommunen hvor kulturarenaene er lokalisert.