Støtte til arrangementer

Formål

Ordningen skal stimulere det lokale kulturlivet til aktivitet, og bidra til kulturelle opplevelser for Askers innbyggere.

Hvem kan søke

Organisasjoner som står bak kunstneriske produksjoner og /eller fremføringer, kan søke tilskudd.

Organisasjonen må være hjemmehørende i Asker og arrangementet/produksjonen skal foregå i Asker.

Det må fremkomme av søknaden at produksjonen/arrangementet skal være allment tilgjengelig.

Om søknaden

Søknaden skal vedlegges et budsjett med inntekter og utgifter. Det skal ikke legges inn administrasjonsutgifter, bespisning eller premiering i budsjettet.

Normalt kreves det inngangspenger for at arrangementet skal støttes.

Det kan ytes tilskudd på inntil 50 % av budsjetterte utgifter.

Tilskudd kan gis som et direkte tilskudd eller i form av en underskuddsgaranti.

Midlene kan søkes fortløpende hele året, men søknaden må sendes i god tid før arrangementsdato (14 dager for søknader under 50 000 kroner/tre måneder i forkant for søknader over 50 000 kroner).

Søke støtte til arrangementer

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger