Retningslinjer for tilskudd til festivaler innenfor kunst- og kulturfeltet i Asker

Formål

Tilskuddsordningen skal:

 • stimulere til kvalitet og bredde på festivaler i Asker kommune innenfor kunst- og kulturfeltet formidlet til det allmenne publikum.
 • bidra til at det skapes fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
 • bidra til samspill og kompetansedeling mellom lokale kunst-/kulturaktører.
 • støtte opp under Asker kommunes mål slik de er formulert i kommuneplanen.

Hvem kan få tilskudd?

Festivaler registrert med festival som virkeområde, og/eller lag og foreninger registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, kan få tilskudd.

Festivaler som innvilges tilskudd skal være tilgjengelig for et bredt publikum. Festivalene består av flere arrangementer og strekker seg over minst 2 dager. Festivalene skal arrangeres regelmessig, minst årlig eller hvert annet år.

Det kan gis ettårig tilskudd til festivaler i Asker kommune, uavhengig av arrangørens virkeområde.

Det kan gis treårig tilskudd til festivaler som har festivalarrangering som virkeområde. Det skal inngås tett samarbeid/avtale med Asker kommune før søknad om treårig tilskudd til festivaler. Tilskuddet kan benyttes som lokal finansiering med tanke på tilskudd fra fylkeskommunen.

Det kan gis flerårig tilskudd til festivaler som har festivalarrangering som virkeområde. Det skal inngås tett samarbeid/avtale med Asker kommune og Viken fylkeskommune før søknad om flerårig tilskudd til festivaler. Tilskuddet kan benyttes som lokal finansiering med tanke på tilskudd fra fylkeskommunen og/eller kulturrådet.

Kriterier

Festivalen skal:

 • fremme kunst- og kultur med en tydelig profil i forhold til tematikk for festivalen
 • søke å samarbeide med og inkludere lokalt kunst- og kulturliv i arbeidet
 • delta i kommunalt og/eller regionalt samarbeid med tanke på kompetansedeling og utvikling innen festivalfeltet
 • ta hensyn til og arbeide for FNs bærekraftsmål, slik de er synliggjort i kommuneplanen for Asker kommune
 • fremme likestilling, likeverd, og inkludering i arbeidet med festivalen.
 • ta en rolle i arbeidet med god stedsutvikling i Asker kommune.

Alle kulturarrangement som mottar støtte fra Asker kommune skal akseptere ledsagerbevis.

Festivaler som får støtte fra Asker kommune skal legge til rette for universell utforming så langt det lar seg gjøre. HC-parkering, HC-toalett, rullestolrampe og teleslynge skal være tilgjengelig der det er behov for det.

Søknaden skal beskrive:

 • festivalens formål rolle i det lokale og/eller regionale kunst- og kulturlivet.
 • hvordan festivalen arbeider med publikumsutvikling
 • hvordan det arbeides med langsiktige strategier med tanke på bærekraft
 • hvordan festivalen arbeider med FNs bærekraftsmål?
 • hvordan festivalen kan bidra til bruk av kultur som virkemiddel til god stedsutvikling
 • hvordan festivalen arbeider med klima og miljøtiltak, herunder avfallsreduksjon og – håndtering med fokus på å minske klimafotavtrykk

Det forutsettes at arrangørene har nødvendige tillatelser fra grunneier og kommunen for gjennomføring av festivalen.

Søknadsfrist

Det sendes elektronisk søknad innen 1. desember.

Asker kommunes medvirkning skal fremgå av markedsføringsmaterialet knyttet til festivalen.

Krav til rapportering etter gjennomført festival

Det skal leveres rapport med beskrivelse av aktiviteten, og hvordan festivalen arbeidet med klima og miljøtiltak, samt eksternt revidert regnskap etter gjennomført festival.

Dersom tidligere rapport ikke foreligger, vil ny søknad ikke bli behandlet. Asker kommune kan kreve tilskudd tilbakebetalt dersom rapport ikke sendes inn, eller pengene er brukt til noe annet enn det ble søkt om.

Vedtatt av Asker kommune, Formannskapet. 2.3.2021.