Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Retningslinjer for kommunale tilskuddsordninger til kulturformål i tidligere Hurum

Kort fortalt

Dette er retningslinjer vedtatt av tidligere Hurum kommune, og gjelder inntil det er vedtatt felles retningslinjer for den nye kommunen. Det er foreninger som geografisk tilhører området tidligere Hurum som kan søke på denne tilskuddsordningen.  

1. Generelle bestemmelser (utdrag - tidligere Hurum kommune)

1.1.

Med kulturformål menes virksomhet, tiltak, arrangementer m.v. som omfattes av utvidet kulturbegrep gjennom de til enhver tid gjeldende instrukser, vedtekter og målsettinger.

1.2.

Tilskudd gis i henhold til gjeldende retningslinjer og fordeles innenfor vedtatte budsjettrammer. Det er imidlertid ikke automatikk i tilskuddsordninger, selv om søknader formelt oppfyller kravene. 

2. Hvem kan gis tilskudd?

2.1.

Personer, organisasjoner, foreninger/lag, grupper og institusjoner som driver kultur- og fritidsarbeide i Hurum kommune kan innvilges tilskudd. Også institusjoner, organisasjoner og foreninger utenfor kommunen kan gis tilskudd når deres arbeide må sies å være av spesiell betydning for Hurum, eller har medlemmer fra kommunen fordi vedkommende aktivitet ikke drives her.

2.2.

Foreninger/lag skal:

 • i prinsippet ha åpent medlemskap
 • ha demokratisk oppbygging og styringsform, dvs. ledelse valgt av medlemmene (gjelder ikke barneforeninger)
 • ha målsetting og formål i samsvar med norsk lov

Unntatt fra tilskudd er:

 • organisasjoner mv. som primært ivaretar medlemmenes yrkesmessige og/eller økonomiske interesser
 • kommersielle tiltak offentlige fester, basarer, bingo m.v. der inntektene/  overskuddet ikke går til kulturaktiviteter for barn og unge
 • lands- og fylkesomfattende organisasjoner (jfr. punkt 2.1.)
 • spesielt tilskudd til deltakelse på stevner, leirer, konkurranser m.v. og lengre reiser utenfor kommunen. Gjelder ikke funksjonshemmede. (Oppvekstutvalget kan i visse tilfeller gjøre unntak fra denne regelen).
 • tiltak i regi av andre institusjoner/virksomheter med egne kommunale budsjett når tiltaket anses som en naturlig del av den daglige driften

3. Saksbehandling, kontroll m.v.

3.1.

Søknader om tilskudd skal sendes i god tid før arrangement/tiltak/deltakelse skal skje, eller iht. kunngjort søknadsfrist. Søknader som mottas etter at tiltaket er gjennomført eller etter fristens utløp kan ikke påregnes tilskudd. Ufullstendige søknader kan gis redusert tilskudd.

3.2.

Søk tilskudd til kulturformål (tidligere Hurum).

3.3.

Tilskuddsordninger og søknadsfrister kunngjøres i lokal presse/annen fulldistribuert informasjon og ved rundskriv til registrerte foreninger/lag.

3.4.

I sektorer hvor det opprettes kontaktutvalg, kan dette i samarbeid med oppvekstutvalget vurdere annen fordelingsnøkkel innenfor de generelle bestemmelsene og tilskuddstypene som fremkommer av retningslinjene. Slike endringer skal endelig vedtas av oppvekstutvalget.

For øvrig skal nye tilskuddsordninger og endringer som har økonomiske konsekvenser godkjennes av kommunestyret etter behandling i oppvekstutvalget.

3.5.

Søkere skal underrettes skriftlig om vedtak. Tilskudd bevilget innenfor vedtatte rammer på kulturbudsjettet utbetales normalt umiddelbart etter vedtak er fattet. Fravik fra dettes skal framgå av vedtaket.

3.6.

Oppvekstutvalget kan føre kontroll med at tilskuddsmidler nyttes i samsvar med forutsetningene. Oppvekstutvalget har rett til å kreve regnskap, rapport m.v. over tiltak det er gitt tilskudd til.

4. Tilskuddstyper

Det kan gis tilskudd gjennom følgende ordninger:

 • 4.1. Grunntilskudd
 • 4.2. Grunntilskudd – idrett
 • 4.3. Leietilskudd
 • 4.4. Deltakertilskudd
 • 4.5. Deltakertilskudd – idrett
 • 4.6. Prosjekt- og aktivitetstilskudd
 • 4.1.  Grunntilskudd

Formål

Grunntilskuddet skal bidra til å dekke aktivitetens generelle driftsutgifter.

Hvem kan søke?

 • Barne- og ungdomsforeninger, div. foreninger hvor minst 50 % av medlemmene (deltakerne) er under 25 år.
 • Selvstendige barne- og ungdomsforeninger tilsluttet en forening. Gruppa skal ha eget styre og/eller voksne ledere.
 • Andre foreninger kan søke til de av medlemmene som er under 25 år.
 • Pensjonistforeninger og foreninger for funksjonshemmede.

Tilskuddets størrelse

Det gis et beløp pr. tilskuddsberettiget medlem og i tillegg kan gis et beløp vurdert ut fra aktivitet, generelle kostnader for normal drift av foreningen m.v.

Krav til søknad

Opplysninger om aktivitet, antall medlemmer (deltakere), regnskap (oversikt) og årsberetning fra foregående år. Utgifter som kan dekkes av andre tilskuddsordninger legges ikke til grunn for beregning av eventuelt grunntilskudd.

Søknadsfrist: 1. mars.

4.2.  Grunntilskudd – idrett

Formål

Grunntilskuddet skal bidra til å dekke aktivitetens generelle driftsutgifter.

Hvem kan søke?

Idrettslag, både medlemmer i Hurum idrettsråd og de som ikke er det, kan få tilskudd til medlemmer(deltakere) tom. 19 år.

Tilskuddets størrelse

Det gis et beløp pr. tilskuddsberettiget medlem og i tillegg kan gis et beløp vurdert ut fra aktivitet, generelle kostnader for normal drift av foreningen m.v.

Krav til søknad

Opplysninger om aktivitet, antall medlemmer (deltakere), regnskap (oversikt) og årsberetning fra foregående år. Utgifter som kan dekkes av andre tilskuddsordninger legges ikke til grunn for beregning av eventuelt grunntilskudd.

Søknadsfrist: 1. mars.

4.3. Leietilskudd

Formål

Det kan gis tilskudd til delvis dekning av anlegg- og husleie som er nødvendig for å drive foreningens aktiviteter.

Hvem kan søke?

Alle tilskuddsberettigete foreninger/lag kan søke leietilskudd.

Tilskuddets størrelse

Til barne- og ungdomsforeninger kan gis tilskudd inntil 75 % av legitimerte leieutgifter, øvrige foreninger inntil 25 %.

Krav til søknad

Eventuelt tilskudd gis etterskuddsvis på grunnlag av søknad om dekning av leieutgifter for foregående år.
Kun legitimerte utgifter godtas som grunnlag for tilskudd (kopier av betalte leieutgifter).

Privatboliger godtas ikke som tilskuddsberettiget lokale.

Søknadsfrist: 1. mars

4.4. Deltakertilskudd

Formål

 • Deltaking på kurs, konferanser og møter som tar sikte på utdanning av ledere, instruktører og øvrige tillitsvalgte.
 • Deltaking på årsmøter i krets-, fylkes- eller landssammenheng som representant for den lokale foreningen.

Hvem kan søke?

Alle tilskuddsberettigede foreninger/lag kan søke om deltakertilskudd.

I spesielle tilfelles kan det innvilges tilskudd til personer uten organisert foreningstilknytning.

Tilskuddets størrelse

Tilskudd gis til maks. 3 deltakere pr. kurs/møte pr. forening og tilsvarende 1 deltaker vedr. årsmøter/landsmøter.

Til ledere for barne- og ungdomsaktiviteter kan det innvilges inntil 75 % av netto utgifter og for øvrige inntil 25 %.

Krav til søknad

Søknad skal normalt sendes av forening/arrangør og utbetaling av eventuelt tilskudd skjer når legitimerte utgifter blir forelagt kulturkontoret.

Søknad skal gi opplysninger om:

 • Arrangør/kursleder
 • Dato/varighet
 • Program/kursinnhold
 • Netto kostnader
 • Navn på deltaker(e)

Deltakertilskudd idrett

Hurum idrettsråd behandler søknadene fra idrettsforeninger. Alle idrettsforeninger, også de som ikke er medlem i Hurum idrettsråd, kan søke.

Søknadsfrist: Ingen.

4.5. Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Formål

Prosjekt- og aktivitetstilskudd kan gis til kulturelle prosjekter, aktiviteter og spesielle tiltak som ikke dekkes av andre ordninger. Eksempelvis kan nevnes etablering av nye foreninger og grupper, arrangementer, tiltak og prosjekter.

Krav til søknad

Beskrivelse av formål og tiltak det søkes midler til, evt. opplysninger om behov, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Det gis ikke etableringstilskudd ved oppnevning av komiteer og utvalg, men kun når det etableres nye, selvstendige undergrupper med eget styre som foreningen ikke har fra tidligere.

For å kunne få etableringstilskudd må det framlegges oversikt over valgt ledelse, foreningens formål og antall medlemmer/deltakere.

Det skal framgå av søknaden hvilke andre instanser det eventuelt søkes om midler fra.

Søknadsfrist: 1. mars og 15. september.

Spørsmål

Ved spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen for allmenn- og kulturorganisasjoner, i tidligere Hurum kommune, ta kontakt med rådgiver Hilde Nygaard Ihle på telefon 909 44 925, eller å e-post:.

Ved spørsmål om grunntilskudd til idrettsforeninger, ta kontakt med rådgiver Øistein Myhre på telefon 481 66 497, eller på e-post: .