Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Retningslinjer for tilskudd til flyktninger for integrering i kultur- og fritidsaktiviteter i tidligere Hurum

Kort fortalt

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

1. Aktivitetstilskudd til kultur og fritidsaktiviteter (kun for tidligere Hurum)

Tilskuddet kan gis til den enkelte flyktning for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter som fremmer integrering.

Tilskuddet kan gis til alle flyktninger

Aktivitetstilskuddet skal ikke erstatte aktivitetsstøtten som ytes over flyktningebudsjettet. Tilskuddet kan gå til innkjøp av særskilt utstyr som gjelder den enkelte aktivitet som speiderdrakt, lagdrakt, leggskinner m.m., og kan også dekke aktivitetsavgift og evt. transportutgifter. (Gymtøy dekkes normalt over flyktningebudsjettet, men kan likevel vurderes til barn under grunnskolealder).

Kontaktpersoner ved grunnskolene og Kompetansesenteret får ansvar for å hjelpe den enkelte flyktning med informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter, og informere om tilskuddsordningen.

Tilskudd ytes innenfor en ramme av 2.000,- kroner per aktivitet årlig. Tilskuddet utbetales mot kvittering eller kopi av faktura for aktivitetsavgift. Tilskudd kan gis i inntil 5 år per flyktning.

Tilskudd skal i utgangspunktet dekke deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter i Hurum, men kan i særskilte tilfeller gis til aktiviteter utenfor kommunen.

Ingen søknadsfrist.

2. Hurum for alle

Tilskudd kan tildeles holdningsskapende prosjekter eller lag og foreninger som bidrar til integrering av flyktningene i Hurum. Målet er integrering i kultur- og fritidsaktiviteter.

Tilskudd kan gis til lag og foreninger eller skoler. Det oppfordres til samarbeid.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av prosjektet og samarbeidspartnere, kontaktinformasjon på ansvarlig søker, budsjett og finansieringsplan.