Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Regler for tildeling av tilskudd i tidligere Røyken kommune

Kort fortalt

Dette er retningslinjer vedtatt av tidligere Røyken kommune, og gjelder inntil det er vedtatt felles retningslinjer for den nye kommunen.

Det er foreninger som geografisk tilhører området tidligere Røyken som kan søke på disse tilskuddsordningene. 

 • Vedtatt i oppvekst og kulturkomiteen, 19.3. 98, sak 0029/98 (saksmappe 98/04276)
 • Justert i møte i kulturutvalget 21.2. 2006, sak 0004/06 (saksmappe 05/03414)
 • Justert i møte kulturutvalget 11.09.2018, sak 19/18 (ESA-mappe 18/979)

1. Som grunnlag for tildeling gjelder følgende definisjoner:

Lokale lag/foreninger:
Lag/forening med adresse i kommunen og med lokale medlemmer.

Andre lag/foreninger:
Lag/foreninger med målgrupper utover kommunenivå. Og lignende fylkes-, landseller andre nivåer.

Aktivitetslag/foreninger:
Lag/foreninger med formål å aktivisere medlemmer.

Kulturlag/foreninger:
Lag/foreninger med formål å ta vare på og videreføre vår kulturarv.

Allmennyttige lag/foreninger:
Og lignende grendehus, turisthytter, hagelag, RK-hjelpekorps og lignende

Humanitære lag/foreninger:
Lag/foreninger med formål på humanitært grunnlag å hjelpe andre.

Interesselag/foreninger:
Lag /foreninger med formål å kjempe for medlemmenes rettigheter.

Politiske ungdomsorganisasjoner.

2. Grunnleggende politiske styringssignaler

Alder

Driftstilskudd tildeles kun for barn og unge, det vil si medlemmer opp til og med 19 år. Voksenaktivitet tildeles ikke driftstilskudd.

Bistandsbehov

Medlemmer med bistandsbehov tildeles tilskudd basert på vekttall 5.

Aktiviteter

 1. Alle lovlige aktiviteter som er åpne for alle kan gis tilskudd, men det kan politisk besluttes å unnta enkelte aktiviteter.
 2. Det bevilges ikke ordinær driftsstøtte til humanitære lag/foreninger,
  interesselag/foreninger og politiske ungdomsorganisasjoner. (Sak KOK 1015/96)

Geografi

 1. Tilskudd kan gis til lag/foreninger registrert i og med medlemmer fra Røyken kommune. Minst 50% av medlemmene skal være bosatt i Røyken kommune.
 2. Tilskudd kan gis til lag/foreninger registrert utenfor, men med medlemmer fra Røyken når dette bedømmes som naturlig og formålstjenlig.

Ekstraordinære tilskudd og underskuddsgarantier, samt ordinært tilskudd til idrettslige aktiviteter

 1. Ordinært tilskudd kan gis til administrasjon og drift basert på medlemstall.
 2. Ordinært tilskudd kan gis til etablering. (Se nedenfor under (“Etableringstilskudd”).
 3. Ordinært tilskudd kan gis til kursvirksomhet og kursdeltakelse for tillitsmenn og aktive.
 4. Ordinært tilskudd kan gis til vedlikehold av idrettsanlegg.
 5. Tilskudd til nye bygg, lokaler og anlegg behandles uavhengig av disse reglene. Slike prosjekter behandles som enkeltsaker og tilpasses kommunens langsiktige budsjetter, handlingsplaner og handlingsprogram.
 6. Det kan i noen grad tildeles ekstraordinære tilskudd. Slike søknader vil bli behandlet administrativt og omfatter søknader mottatt før 1.oktober.
 7. Det kan i noen grad tildeles ekstraordinære tilskudd. Slike søknader vil bli behandlet administrativt. Det kan søkes hele året.

3. Teknisk gjennomføring

 • Kommunale tilskudd til organisasjonene annonseres med søknadsfrist på kommunens informasjonsside og i Røyken og Hurum Avis så snart fordeling av årets tilskuddsramme er vedtatt politisk.
 • Tilskuddsmidler fordeles av organisasjonenes samarbeidsorganer når slike er registrert. Søknader sendes da direkte til samarbeidsorganet. For eksempel Røyken Idrettsråd, Kontaktutvalget for speiderne osv. Pkt.1 - 3 ovenfor skal som hovedregel legges til grunn for samarbeidsorganenes arbeid.
 • Tilskuddsmidler til lag og foreninger som ikke er representert gjennom et samarbeidsorgan behandles administrativt. Når det er opprettet samarbeidsorgan for grupper av organisasjoner, skal søknadene behandles av disse.

4. Kontroll og oppfølging

 • Søknader om driftstilskudd skal inneholde årsmelding og revisorbekreftet regnskap fra forrige regnskapsår samt handlingsplan og program for det året det søkes om driftstilskudd for.
 • Søknader skal inneholde informasjon om antall medlemmer og deres alder.
 • Søknader om driftstilskudd skal inneholde informasjon om lagets aktiviteter og eventuelle oppdeling av grupper.
 • Samarbeidsorganene skal sende rapport til kulturkontoret med opplysning om hvordan tilskuddsmidlene er fordelt sammen med lagenes originalsøknadene. Utbetalingsdokumentasjon må inneholde lagets navn, adresse, bevilget beløp og kontonummer for overføring av
  driftstilskudd. Tilskuddspotten til driftstilskudd er indeksregulert.

5. Fordeling av tilskuddsmidler

Administrasjonen fordeler kulturbudsjettets tilskuddsmidler til lag og foreninger på grunnlag av de opplysningene søknadene inneholder og de målsettinger som fremgår av handlingsplaner og handlingsprogram. Forrige års opplysninger legges til grunn når ”potten” til de ulike gruppene
fordeles.

6. Etableringstilskudd

Nystartede lag kan gis kommunalt etableringstilskudd på kr 4.000,-. Betingelsen er at det nystartede laget har minimum 15 betalende medlemmer og at laget har vedtekter og valgt styre. Aktuell aktivitetsplan vedlegges søknaden.

7. Frivillighetsregisteret

For å være berettiget til kommunalt tilskudd, må frivillige lag og foreninger registrere seg i Frivillighetsregisteret v/Brønnøysundregistrene.

For å være registrert i Frivillighetsregisteret, må foreningen først registreres i Enhetsregisteret.