Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Spillemidler til idretts- nærmiljø- og friluftsanlegg

Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål (spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og kulturbygg).

Spørsmål knyttet til spillemidler og spillemiddelsøknader kan rettes til Asker kommune, på telefon 66 90 92 40, eller på e-post:

Søknader om spillemidler sendes elektronisk via Kulturdepartementets side anleggsregisteret.no. Denne siden inneholder mye god informasjon om prosesser og krav i forbindelse med spillemiddelsøknader.

Kulturdepartementet utgir hvert år Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Alle krav til søknaden er beskrevet der.

Søknad om spillemidler er en omfattende prosess, men i grove trekk foregår den som følger:

Før man søker

Idefasen

Dette er den aller første fasen, søkerne er selv ansvarlig. Det er viktig å hjemle ideen om anlegget i egen organisasjon.

Planleggingsfasen

I denne fasen er det viktige punkter som søkerne selv må avklare:

 • Grunneierforhold (eie selv, eller innhente 40-årig leieavtale med grunneier)
 • Finansiering (et prosjekt må være 100% finansiert - inklusiv spillemidler - før det søkes)
 • Driftsprofil – driftsutgifter må være avsatt.
 • Det må avklares med Plan og bygningsavdelingen om ulike (ramme-)tillatelser. Dette må være klart innen 10. juni året før søknaden skal sendes.

Denne fasen kan ta tid, avhengig av hvilket prosjekt det er. Beregn minst et halvt år.

Handlingsprogrammet (HP)

For å kunne søke spillemidler må prosjektet være vedtatt av kommunestyret i Asker kommunes handlingsprogram. Dette vedtas i desember hvert år. Men grunnlaget må foreligge senest 10. juni det året man skal utforme søknad om spillemidler.

Søknad om spillemidler sendes innen 1. november. Søkere må kontakte Asker kommune ved Natur og Idrett tidlig i denne prosessen.

Videre søknadsprosess

 • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (fås hos Natur og idrett) må foreligge før første spadetak kan tas. Frist for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er 1. oktober.
 • Selve spillemiddelsøknaden er digital og sendes innen 1. november. 
 • Kommunen har kvalitetssjekk på søknadene og sender inn på vegne av søkerne til Akershus fylke innen 15. januar.
 • Kommunen har et nært samarbeid med Asker Idrettsråd (AIR) i søknadsprosessen
 • Akershus fylke vedtar tildeling i midten av juni, og søkerne mottar svar på søknaden i juli / august.

Forskuttering av spillemidler

Organisasjoner som er søknadsberettiget i henhold til spillemiddelordningen, og som er registrert i Asker, kan søke om forskuttering av spillemidler til idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg.

Forskutteringsordningen begrenses til prosjekter hvor søknadsbeløp fra spillemidlene er maksimalt 1,5 millioner kroner.

Her finner du detaljerte retningslinjer:

Retningslinjer for forskuttering av spillemidler i Asker
 1. Organisasjoner som er søknadsberettiget i henhold til spillemiddelordningen, og som er registrert i Asker, kan søke om forskuttering av spillemidler til idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg.

 2. Forskutteringsordningen begrenses til prosjekter hvor søknadsbeløp fra spillemidlene er maks kr.1,5 mill. Søknadsfrist: 1.august

 3. Forutsetning for forskuttering av spillemidler er at spillemiddelsøknaden er godkjent av Viken fylkeskommune.
  Godkjent spillemiddelsøknad dokumenteres med avslagsbrev fra fylket etter ordinær søknadsrunde, der avslagsgrunn er lav prioritering og at midlene som er tilgjengelig for ordningen ikke strekker til alle søknadene som er fremmet.

 4. Anleggsarbeidene må være igangsatt etter framlagte planer i spillemiddelsøknaden. Prosjekt som ikke er igangsatt innen søknadsfristen 1.august, kan ikke søke for inneværende år.

 5. Asker kommune utbetaler inntil 80 % av godkjent søknadsbeløp for spillemidler etter byggestart.

  Asker kommune utbetaler resterende midler, 20%, når anlegget er ferdigstilt og revisorgodkjent sluttregnskap foreligger iht. bestemmelsene for spillemidler. I de tilfeller der anlegget blir rimeligere enn budsjettert vil utbetaling bli justert tilsvarende.

  Når spillemidlene er bevilget, tilfaller sum lik de forskutterte midler Asker kommune.

 6. Asker kommune, v/Medborgerskap, legger frem en årlig politisk sak for Formannskapet om hvilke prosjekter som skal motta forskuttering av spillemidler.

 7. Asker kommune forbeholder seg retten til å kunne inndra de forskutterte midlene dersom anlegget ikke gjennomføres etter de angitte planene i spillemiddelsøknaden.

Ordningen skal evalueres etter 3 år.


Vedtak i kommunestyresak 18/21 «Prinsippsak om kommunale lånegarantier og forskuttering av spillemidler»

Asker kommune

13.04.2021