Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Støtte til arrangementer - tidligere Asker

Kort fortalt

Det er bare søkere som geografisk tilhører området tidligere Asker som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Formål

Ordningen skal stimulere det lokale kulturlivet til aktivitet, og bidra til kulturelle opplevelser for Askers innbyggere.

Hvem kan søke

Organisasjoner som står bak kunstneriske produksjoner og /eller fremføringer, kan søke tilskudd.

Organisasjonen må være hjemmehørende i Asker og arrangementet/produksjonen skal foregå i Asker.

Det må fremkomme av søknaden at produksjonen/arrangementet skal være allment tilgjengelig.

Om søknaden

Søknaden skal vedlegges et budsjett med inntekter og utgifter. Det skal ikke legges inn administrasjonsutgifter, bespisning eller premiering i budsjettet.

Normalt kreves det inngangspenger for at arrangementet skal støttes.

Det kan ytes tilskudd på inntil 50 % av budsjetterte utgifter.

Tilskudd kan gis som et direkte tilskudd eller i form av en underskuddsgaranti.

Midlene kan søkes fortløpende hele året, men søknaden må sendes i god tid før arrangementsdato (14 dager for søknader under 50 000 kroner/tre måneder i forkant for søknader over 50 000 kroner).

Søke støtte til arrangementer

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger

Spørsmål

Har du spørsmål til tilskuddsordningen, og bor i tidligere Asker kommune, kan du kontakte kulturrådgiver Ingunn Liabø Fauske på e-post eller på telefon 996 24 115.