Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Tilskudd til tidligfaseprosjektering i tidligere Asker

Kort fortalt

Det er bare søkere som geografisk tilhører området tidligere Asker som kan søke på denne tilskuddsordningen. 

Midler til idrettslag for planlegging og forprosjektering av nye idrettsanlegg, eller til utvidelse av eksisterende idrettsanlegg.

Formål

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til utvikling av nye og eksisterende idrettsanlegg, fortrinnsvis i privat regi. Det kan søkes på midler til ideutvikling, planlegging og prosjektering.

Tilskuddet skal benyttes til nødvendig profesjonell bistand i en idé-/prosjekteringsfase.

Det er ingen automatikk i at prosjekter med tildeling av tidligfasemidler blir gjennomført. Prosjektene det gjelder må eventuelt gjennomgå de vanlige politiske prosesser.

Utgifter til allerede gjennomførte prosjekteringsarbeider kan ikke søkes på.

Beregningsgrunnlag

De utgifter søker har til profesjonell bistand i forbindelse med prosjektet er beregningsgrunnlag for søknaden.

Om søknaden

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og dokumentasjon over kostnader til profesjonell bistand i tidligfaseprosjektering til idébeskrivelse, forprosjekt og lignende.

Søknaden fremmes fra hovedklubben.

En kort rapport av bruken av midlene skal gjøres rede for i klubbens regnskap. Asker kommune skal ved behov kunne etterspørre dette.

Søknadsfrist er 31. mars.

Søke om tilskudd til forprosjektering

Retningslinjer

Se detaljerte kriterier i retningslinjene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Rapportering tilskuddsordninger