Tros- og livssynssamfunn i tidligere Hurum

Det er Statsforvalteren som registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter.

I 2018 var det registrerte 988 medlemmer fordelt på 88 ulike tros- og livssynssamfunn i Hurum.

Beregning av tilskuddssatsen skjer etter retningslinjer som fremkommer i rundskriv fra kultur- og kirkedepartementet, og avhenger av kommunal overføring pr. medlem til Den norske kirke.

Antall medlemmer i Den norske kirke i Hurum pr. 01.01.18 var 6 856. Tallet ble hentet fra Statistisk sentralbyrå. Tilskudd til Hurum kirkelige fellesråd for 2018 var kr 5.518.000,-, beregnet til 805,- pr medlem. Med 988 tilskuddsberettigede medlemmer utgjør tilskuddet til tros- og livssyssamfunn i 2018 til sammen kr 795.340,-. Tilskuddet for 2018 er utbetalt. Utbetaling pleier å beregnes og utbetales i fjerde kvartal.

Les mer om tilskudd til tros- og livssynssamfunn hos fylkesmannen.