Asker kommune sender nå ut på høring en ny forskrift om rett til sykehjemsplass, og kriterier for dette. Høringsfristen er 3. mai 2017.

Helse og omsorgskomiteen i Asker kommune vedtok 22. mars 2017 at utkast til Lokal forskrift datert 1.3.2017 om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester, legges ut til offentlig høring.

Forslaget inneholder regler for hva som skal være grunnlaget for å få tildelt sykehjemsplass eller bolig med heldøgnsomsorg i kommunen, og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å få en slik plass.

Kommunestyret skal vedta den nye forskriften i juni. 

Høringsfrist 3. mai 2017.

Høringssvaret kan sendes inn elektronisk her

Høringssvaret kan også sendes på e-post til post@asker.kommune.no 
eller per post til Asker kommune, PB 353, 1372 Asker

Hvis høringssvaret sender på e-post eller med brev, merkes svaret med «Høringsuttalelse lokal forskrift om rett til sykehjemsplass»