I 2012 inngikk Asker kommune et samarbeid med Kreftforeningen om opprettelse av en kommunal kreftkoordinatorstilling. Nå videreføres ordningen for nok et år.

- Asker kommune ser absolutt verdien av kreftkoordinatorens arbeid, og ønsker å videreføre og utvikle funksjonen i samarbeid med Kreftforeningen, sier direktør for helse og omsorg, Aud Hansen.

I alle landes kommuner finnes det mange kreftrammede, pårørende og etterlatte med behov for godt koordinerte tjenester. Kreft er en alvorlig sykdom, og behandlingen kan gi varige senskader. Derfor er det viktig med et lavterskeltilbud som kan bidra i alle deler av pasientforløpet. Kreftkoordinatoren er lett tilgjengelig for både pasienter og pårørende. Tilbudet er gratis og krever ikke noe vedtak fra kommunen. 

Forbedret kreftomsorg

Asker kommune har gode erfaringer med å ha etablert en funksjon som koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende, og som har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere. Kreftkoordinatoren følger også opp barn og ungdom som er pårørende, og har blant annet samarbeidet med Kreftforeningen om «Treffpunkt» for Asker og Bærum, en møteplass for denne målgruppen.

- Dette er et viktig tilbud til pasientene og deres nærmeste. Tiltaket har forbedret kreftomsorgen i kommunen ved å styrke kompetansen og forbedre rutinene, noe som gagner både pasientene og de pårørende. Læringen har også har hatt overføringsverdi til andre pasientgrupper med omfattende behov for helse- og omsorgstjenester, sier Aud Hansen.

Kreftforeningen og kommunen deler på finansieringen

I ordningens første tre år har Kreftforeningen finansiert 75 prosent av koordinatorstillingen, mens kommunen har dekket resten. I det fjerde, og nå også femte året, bidrar Kreftforeningen med 60 prosent og kommunen med 40.