Effekt og kvalitet

Effekt og kvalitet av tjenester

Alle deltakere har vedtak om praktisk bistand etter helse – og omsorgstjenesteloven § 3-2, 1. ledd, nr 6, bokstav b. Effekt og kvalitet er her definert ved i hvilken grad deltakerne nyttiggjorde seg den vedtaksfestede bistanden (faktisk mottatte tjenester). Les evalueringsrapporten for mer informasjon. Det ble presentert samme utvalg tjenester per døgn under baseline og intervensjon.

Resultatene fra måling av effekt og kvalitet av tjenester vises i figur under. Alle deltakere hadde en vesentlig økning i effekt og kvalitet av tjenestene fra baseline (A) til intervensjon (B). 

Graf av effekt og kvalitet
På stolpediagrammet over presenteres mottatt vedtaksfestet praktisk bistand pr. uke under de ulike betingelsene. Samlet sett var effekt og kvalitet målt til 12,4 % mottatte tjenester pr. uke under baseline. For intervensjonen var resultatet 91,7 % mottatte tjenester pr. uke.