Etisk råd for helse- og omsorgsspørsmål

Etisk råd er et formelt og tverrfaglig sammensatt forum i Asker kommune. Etisk råd drøfter etiske spørsmål og problemer innen helse og omsorg.

Hvem kan henvende seg til Etisk råd?

Brukere, pårørende og ansatte innen tjenesteområde velferd kan henvende seg til Etisk råd for veiledning og råd om hvordan etiske problemer kan løses. 

Hva er et etisk problem?

Etikk er systematisk tenking over hva som er rett og galt, godt og ondt, rettferdig og urettferdig. Et etisk problem er en valgsituasjon hvor det er vanskelig å komme frem til riktig avgjørelse. Det handler om vanskelige verdivalg eller motstridene interesser. Det oppleves galt uansett hva du gjør.

Eksempler på dette kan være:

  • Hvordan forholde seg når pårørende har meninger på tvers av brukerens eget ønske eller hvis pårørende ikke er enige?
  • Hvordan forholde seg når faglige vurderinger går på tvers av brukerens vurderinger og ønsker?
  • Hvor går grensen mellom tvang og helsehjelp?

Hvordan henvende seg til Etisk Råd?

Henvendelser til Etisk råd kan skje per post, e-post eller per telefon. Saker som gjelder pasienter/ brukere skal anonymiseres. Den som henvender seg til Etisk råd må oppgi navn, telefonnummer og e-postadresse slik at henvendelsen kan besvares og slik at vi eventuelt kan innhente flere opplysninger om saken. 

Hvem er vi?

Etisk råd er tverrfaglig sammensatt. Tre av medlemmene er innbyggere og de øvrige medlemmene er ansatte i kommunen. 

Mandat

  • Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer
  • Gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • Være et forum der brukere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer
  • Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering å gjøre
  • Bidra til at brukeres og pårørendes møte med tjenestene blir best mulig

Etisk råd er ikke et klageorgan og har ikke beslutnings- eller sanksjonsmulighet.

Kontakt oss

E-post: 

Telefon: 900 26 043.

Post: Asker kommune, Etisk råd, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.