Etisk Råd er et formelt og tverrfaglig sammensatt forum i Asker kommune. I Etisk Råd drøfter vi etiske spørsmål og problemer innen helse og omsorg.

Hvem kan henvende seg til Etisk Råd?

Brukere, pårørende og ansatte i helse og omsorg kan henvende seg til Etisk Råd for veiledning og råd om hvordan etiske problemer kan løses. 

Hva er et etisk problem?

Etikk er systematisk tenking over hva som er rett og galt, godt og ondt, rettferdig og urettferdig. Et etisk problem er en valgsituasjon hvor det er vanskelig å komme frem til riktig avgjørelse. Det handler om vanskelige verdivalg eller motstridene interesser. Det oppleves galt uansett hva du gjør.

Eksempler på dette kan være:

 • Hvordan forholde seg når pårørende har meninger på tvers av brukerens eget ønske eller hvis pårørende ikke er enige?
 • Hvordan forholde seg når faglige vurderinger går på tvers av brukerens vurderinger og ønsker?
 • Hvor går grensen mellom tvang og helsehjelp?

Hvordan henvende seg til Etisk Råd?

Henvendelser til Etisk Råd kan skje per post, e-post eller per telefon. Saker som gjelder pasienter/ brukere skal anonymiseres. Den som henvender seg til Etisk Råd må oppgi navn, telefonnummer og e-postadresse slik at henvendelsen kan besvares og slik at vi eventuelt kan innhente flere opplysninger om saken. 

Hvem er vi?

Etisk Råd er tverrfaglig sammensatt. Tre av medlemmene er innbyggere i Asker kommune, de øvrige medlemmene er ansatte i Asker, Røyken og Hurum kommuner. 

 • Janne Nilsen. Sykepleier, Brukertorget Asker
 • Gro Garaas Wang. Veileder/coach, innbygger Asker
 • Tom Erik Ruud. Lege, innbygger Asker
 • Gyri Skoglund. Fysioterapeut, Frisklivssentralen i Hurum og Røyken
 • Rita Weum. Ergoterapeut. Prosjektleder Demensvennlig samfunn, Røyken
 • Robert Moen. Helsefagarbeider, Hjemmebaserte tjenester Røyken
 • Christiane Røsholt. Jurist,  HR-avdelingen Asker
 • Janneke Riskild. Institusjonsprest, Asker
 • Rune Arnestad. Barnevernspedagog, Psykisk helse- og rustjeneste Asker
 • Irén Westrum. Vernepleier, Boliger for mennesker med utviklingshemming Asker
 • Solveig M. Onstad. Sykepleier, FOU-enheten helse og omsorg Asker

Mandat

 • Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer
 • Gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
 • Være et forum der brukere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer
 • Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering å gjøre
 • Bidra til at brukeres og pårørendes møte med tjenesten blir best mulig

Etisk Råd er ikke et klageorgan og har ikke beslutnings- eller sanksjonsmulighet.

Årsrapport 2018

Årsrapport for etisk råd 2018

Kontakt oss

E-post: etiskraad@asker.kommune.no

Post:  Etisk råd Asker kommune, v/Janne Nilsen, Postboks 353, 1372 Asker.

Telefon: 900 26 043 (Janne Nilsen)