Asker kommune tilbyr plass på bo- og omsorgssentre og i omsorgsboliger. Tildeling av plass skjer etter vurdering av behov, blant annet etter at du sender inn søknad/beskrivelse av behov.

Bolig for personer med behov for heldøgnsomsorg

Dette er omsorgsboliger for deg som har behov for hjelp gjennom hele døgnet over kort eller lang tid. Du betaler husleie til kommunen.

Bo- og omsorgssentre (sykehjem)

Bo- og omsorgssentre er et heldøgns omsorgstilbud for deg som er pleietrengende, med behov for medisinsk- og sykepleiefaglig oppfølging og stell gjennom døgnet. Helsesvikten må ha et omfang som hjemmesykepleie og korttidsopphold ikke kan kompensere for. Hvor mye du må betale, avhenger av en individuell vurdering av din eller søkerens økonomi.

Søke heldøgnsomsorg

Bruk søknadsskjemaet for å beskrive dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Frivillighet og kultur

For henvendelser som omhandler frivillighet og kultur kontakt:

Ingalill Viljugrein
Kultur-, aktivitets- og frivillighetskoordinator
Telefon: 66 76 87 54 eller mobil: 480 26 721
E-post: ingalill.viljugrein@asker.kommune.no


Filtre

Type institusjon

Viser 10 av 10 institusjoner