Asker kommune tilbyr plass på bo- og omsorgssentre og i omsorgsboliger. Tildeling av plass skjer etter vurdering av behov, blant annet etter at du sender inn søknad/beskrivelse av behov.

Bolig for personer med behov for heldøgnsomsorg

Dette er omsorgsboliger for deg som har behov for hjelp gjennom hele døgnet på kort etter lang sikt. Boligene er godt tilrettelagte leiligheter. Du betaler husleie til kommunen.

Bo- og omsorgssentre (sykehjem)

Bo- og omsorgssentre er et heldøgns omsorgstilbud for deg som er pleietrengende, med behov for medisinsk- og sykepleiefaglig oppfølging og stell gjennom døgnet. Helsesvikten må ha et omfang som hjemmesykepleie og korttidsopphold ikke kan kompensere for. Hvor mye du må betale, avhenger av en individuell vurdering av din eller søkerens økonomi.

Helsesvikten må ha et omfang som hjemmesykepleie og korttidsopphold ikke kan kompenseres for.

Både sykehjemsplass og plass i omsorgsbolig må søkes via Tjenestetildelingen, Brukertorget.


Filtre

Type institusjon

Viser 10 av 10 institusjoner