Søndre Borgen sykehjem

Korttidsavdelingen tilbyr et tidsbegrenset opphold for deg som trenger videre behandling og døgnkontinuerlig helsehjelp etter sykehusopphold, eller fra hjemmet. Målet med oppholdet er at din helsetilstand bedres slik at du kan reise hjem til egen bolig.

Vi er opptatt av høy faglig kompetanse og ved avdelingen jobber det sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut og vikarer med og uten fagutdanning. Mange av våre ansatte har også spesialutdanning. Det er ansvarlig sykepleiere som til enhver tid ivaretar de sykepleiefaglige oppgavene.

Det er tilsammen 32 plasser på Søndre Borgen: 17 ordinære korttidsplasser, 8 kommunale akutt døgnplasser (KAD) og 7 forsterket korttidsplasser.

Tilsynslege er tilstede alle hverdager. Legevisitt ved de ordinære korttidsplassene er tirsdag og fredag.  For deg som ligger på KAD vil det være legetilsyn hver dag. Du vil ha en innkomstsamtale med tilsynslegen.

For å støtte deg i rollen som pårørende har kommunen samlet informasjon om hva som finnes av tilbud og tjenester i Asker kommune og i regi av andre.

Avdelingene

Ordinære korttidsplasser

Dette er et tilbud til deg som har behov for et tidsbegrenset opphold etter sykehusopphold eller fra hjemmet. Vi tilbyr opptrening, behandling og pleie.

KAD (kommunale akutte døgnplasser)

Tilbudet er for deg som trenger døgnkontinuerlig omsorg, behandling og tett oppfølging av sykepleier i stedet for innleggelse på sykehus. Her kan du være inntil 7 dager. Behandling skal være avgjort og forordnet av legen som legger deg inn på KAD. Det er fastlege, akuttmottaket og legevaktslege som kan legge inn på disse plassene.

Forsterket korttidsplass

Dette er et tilbud til deg som trenger videre døgnkontinuerlig behandling og oppfølging i forlengelse av et sykehusopphold. Vi tilbyr opptrening, behandling og pleie, og målet er at du skal reise hjem etter 7 dager.

Les mer om heldøgns omsorg.

Kollektivtransport

Buss: nr 281 fra Asker busstasjon til Borgen skole. Se Ruter for avganger.

Kontakt

Telefon

66 76 86 70

E-post

solgarden.sykehjem@asker.kommune.no

Besøksadresse

Søndre Borgen 16
1388 Borgen
Mellomleder
Tlf: 66 76 86 73

Øvrig kontaktinformasjon

Korttidsplasser

Dagtid, telefon: 66 76 86 71
Kveld/natt/helg, telefon: 66 76 86 70

Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD) 

Telefon: 66 76 88 80 hele døgnet