Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet er et kontaktpunkt for samarbeid internt og eksternt. Enheten skal kunne gi informasjon til brukere eller pasienter som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering eller rehabilitering.

Koordinerende enhet skal:

  • ta imot spørsmål i forhold til hvilke tjenester som tilbys i det offentlige hjelpeapparatet
  • ta imot henvendelser fra deg som har behov for koordinering av tjenester og/eller individuell plan
  • ta imot henvendelser fra samarbeidspartnere, intern og ekstern, som er i kontakt med personer som har behov for individuell plan og/eller opprettelse av ansvarsgruppe.
  • være en pådriver –og et kontaktpunkt for samarbeid
  • bidra til synlige og lett tilgjengelige tjenestetilbud, og sørge for at det legges til rette for et helhetlig tilbud, der tjenestene ses i sammenheng
  • ha det overordnede ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Koordinerende enhet er en lovpålagt oppgave i henhold til Lov om helse og omsorgstjenester § 7-3 og Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Her kan du finne veiledere og film om koordinator og individuell plan fra Helsedirektoratet.

Kontaktinformasjon

Velferdsforvaltningen
Telefon 66 70 00 00 
E-post:

Besøksadresse:

Velferdsforvaltningen, Erteløkka 9, 1384 Asker.

Postadresse:

Asker kommune
Velferdsforvaltningen
v/koordinerende enhet
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Se organisasjonskart for Velferd