Infrastrukturprosjekt Føyka Elvely

Følgende informasjonsbrev sendes til alle naboer i Bankveien 11, Bankveien 14 og Bankveien 10A:

Informasjonsbrev om utførelse av arbeid som overskrider anbefalt støygrense på søndager og/eller helligdager

Asker kommune ved avdeling Prosjekt og utvikling gjennomfører infrastrukturprosjektet Føyka Elvely.

Det henvises til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 fastsatt av Klima- og miljødepartementet. Med dette brevet ønsker vi å gi våre naboer i Bankveien større forutsigbarhet i forhold til støy og andre forhold omkring anleggsarbeid for prosjektet.

Arbeidet med infrastrukturprosjektet i Asker sentrum er utfordrende. I forbindelse med etablering av fjernvarmerør og kabeltraseer i Bankveien skal det utføres følgende arbeider:

  • Støp av fortau: Manuelt arbeid samt bruk av betongbil. Mulig vi må blande betong selv da vi tidligere har blitt avvist på små betongleveranser i helger.
  • Støp av vannrenne: Manuelt arbeid og bruk av el-blandemaskin på stedet. En elektrisk gravemaskin bistår med sjauing, og forventes dermed lavt støynivå.

Grunnet begrenset tilkomst i ukedagene er det planlagt å utføre arbeidene i følgende tidsrom:

Helger fra lørdag 14. august, fra kl. 07.00 på dagtid og kveldstid (07-23), til søndag 12. september, fra kl. 07.00 på dagtid og kveldstid (07-23).

Støyen fra anleggsarbeidet vil variere i løpet av døgnet og over tid.

Ved spørsmål angående arbeidene kan dere ta kontakt med anleggsleder: Amund Berger på tlf. 975 50 664.

Asker kommune beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av infrastrukturprosjektet og vi takker for tålmodighet og samarbeid.